Diakonins månad 2008 lyfter fram olika aspekter av psykisk ohälsa — något som kan drabba oss alla. Ett inspirationsmaterial har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från Svenska kyrkan och Sveriges Kristna Råd, SKR. Materialet riktar sig till kyrkor och samfund inom SKR. Det vill spegla något av allt det som sker inom kyrkor och samfund men även inspirera alla som arbetar med diakoni  till nytänkande.

Det diakonala området är ofta det område där ekumeniskt samarbete fungerar väl.Många av kyrkornas diakonimedarbetare har kunskap inom området psykisk skörhet, några har även egen erfarenhet. Kanske passar något av materialet — allt passar inte alla.

Ämnet är aktuellt, inte minst i media. Vissa talar om psykisk sjukdom, andra om psykisk skörhet. Materialets uppgift är inte att bidra till diagnosticering – därför används genomgående begreppet skörhet. Materialet distribueras till alla församlingar inom Svenska kyrkan samt till alla samfund inom SKR vilka beställt egen upplaga.

Fortsätt läsa mer från oss