För att ha möjlighet att söka om bidrag från det statsbidrag som SKR får genom Kriminalvården är det viktigt att man rapporterar och planerar enligt nedanstående krav och deadlines.

Information till ansvariga för besöksgrupper

Vi har infört nya rutiner för att förenkla rapporteringen av besöksgruppsverksamheten för dig som ansvarig kontaktperson. Syftet är även att få en mer jämförbar rapportering och planering av verksamheten för att säkra en rättvis fördelning av statsbidraget.

Alla besöksgrupper ska rapporter då de verkar inom samma sammanhang, oberoende om man söker bidrag eller inte. Rapporterna är utformade enligt Kriminalvårdens krav på redovisning.

All rapportering kommer fortsättningsvis ske via vår hemsida.
Alla formulär och mallar som behövs finns tillgängliga nedan.

Slutrapport och underlag för revision
Gäller: perioden 1 januari-31 december
Sista datum: 31 januari

I januari ska verksamheten under hela föregående år rapporteras och sammanställas för revision. Påminnelse om slutrapport skickas ut i början av januari och slutrapporten ska vara oss tillhanda 31 januari. Rapportering görs via formulär på vår hemsida.

Slutrapporteringen krävs för att vi ska kunna visa Kriminalvården att vi har använt och fördelat statsbidraget enligt plan och att vi uppfyller de krav som ställs på statsbidragsberättigade verksamheter. Detta är en förutsättning för att vi ska kunna söka statsbidrag även i framtiden.

SKR tar ansvar för sammanställning och revision av förmedlade statsbidrag.
Vi säkerställer att förutsättningarna för erhållande av statsbidrag är uppfyllda, se https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/samverkan-och-samarbete/statsbidrag-ansok/

Halvårsrapport
Gäller: perioden 1 januari-30 juni
Sista datum: 31 augusti
I augusti ska verksamheten under första halvår rapporteras och sammanställas för att skickas till Kriminalvården. Alla som har lämnat in planering för året måste även rapportera verksamheten. Påminnelse om halvårsrapport skickas ut i juni och ska vara oss tillhanda 31 augusti.

Planering inför nästkommande år
Information skickas ut tillsammans med halvårsrapporten.
Sista datum: 30 september

Syftet med planeringen är att säkerställa att alla planer för besöksgruppsverksamheten är förankrade lokalt hos ansvarig Nav-kvinsp eller KVC på respektive verksamhetsställe. Planeringen utgör dessutom underlag för SKR för ansökan till Kriminalvården om statsbidrag inför nästa år.

Ingen ekonomisk planering behöver bifogas, och inga medel beviljas i detta skede.

Ansökan om del av statsbidrag för innevarande år
Sista datum: 20 november

Ansökan om bidrag för innevarande år ska vara oss tillhanda senast 20 november. De besöksgrupper som beviljats bidrag fakturerar SKR enligt instruktion som skickas ut tillsammans med beslut om tilldelning. Vi kan inte garantera att besöksgruppen får täckning för alla omkostnader. Tilldelningen av medel styrs av det totalbelopp vi beviljas från Kriminalvården, den verksamhet som rapporteras in och vad varje besöksgrupp ansöker om.

Stort tack för er insats och engagemang!

Har ni frågor eller funderingar kan ni alltid kontakta oss på Nav-kansliet.

Mallar för rapportering finns nedan på sidan.