Björn Cedersjö talar om ämnet ”Vägar till tro i olika kyrkor” vid utbildningen på Migrationsverket. Foto: Mikael Stjernberg.

Idag finns åtta representanter från Sveriges kristna råd (SKR) på Migrationsverkets kontor i Solna för att möta drygt 25 beslutsfattare, experter, processförare och handläggare. Utmaningen är att en myndighet ska bedöma genuiniteten i en människas tro. Den gemensamma agendan handlar om att öka kunskaperna för att förbättra bedömningsunderlaget gällande konversion utifrån att det är svåra ärenden och att det är viktigt med fortbildning.

För ett år sedan sände SVT:s Rapport ett reportage om att kristna konvertiter uppfattade att de inte fick en rättvis bedömning av Migrationsverket. Det blev starten till en debatt om myndighetens arbete med konvertiter i asylprocessen. I samband med detta skrev Sveriges kristna råd ett öppet brev, samt mötte Migrationsverket för ett samtal om situationen. I det öppna brevet gav kyrkorna tre förslag som bland annat handlade om att kvalitetssäkra verksamheten genom att undersöka hur utredningarna gått till vad gäller de personer som anför kristen tro som skäl samt att fortbilda handläggare och beslutsfattare om religion och tro.

Migrationsverket gjorde därefter en tematisk kvalitetsuppföljning av utredningsmetodik i ärenden där konversion åberopas. Rapporten presenterades i januari i år. Genomgången av asylärenden som rör kristna konvertiter visade att myndigheten i två av 28 fall ställt ”husförhörsliknande” frågor och att man i ytterligare tre fall ställt frågor som möjligen var onödigt detaljerade.

Vid dagens utbildningsdag medverkar en rad experter från SKR:s arbetsgrupp för migration och integration, däribland George Joseph, Katolska kyrkan, Michael Williams, Svenska kyrkan och Jakob Svensson från Svenska Alliansmissionen. Man lyfter fram ett antal problem som Sveriges kristna råd identifierat i Migrationsverkets utredningar. Exempelvis handlar det om utredare som inte har sakkunskap om vad kristen tro innebär, bristande förståelse för vad det är att leva som kristen i hemlandet och svårigheten för den som inte har skolunderbyggnad att besvara frågor om innehållet i kristen tro. Dessutom finns problem med tolkar som inte översätter på ett korrekt sätt.

Förutom olika föreläsningar genomförs några övningar. Dagen avslutas med en gemensam diskussion om hur utredningsarbetet kan förbättras och hur kyrkorna kan stödja Migrationsverket i detta arbete.

– Som ett resultat av samrådet hoppas vi att det ska bli mindre kognitiva frågor och mer förståelse för att religiös övertygelse har en stark social aspekt, säger Björn Cedersjö, direktor kyrka-samhälle, Sveriges kristna råd.

– Vi önskar att tyngden och trovärdigheten ska öka för de intyg som präster och pastorer skriver till myndigheten. En studiedag som denna gör också att vi i kyrkorna lär oss mer om de utmaningar som utredarna ställs inför i sin uppgift, fortsätter Björn Cedersjö.

Sveriges kristna råd är involverad i en rad olika kurser och utbildningar. Bland annat har 13 kursdagar genomförts runt om i landet med temat Konvertiter i asylprocessen i syfte att ge kunskap till präster, pastorer, diakoner och andra engagerade för att bidra till att församlingar på ett klokt sätt möter människor som vill konvertera, ett sätt som också bidrar till trovärdigheten i deras asylprövning. Sveriges kristna råd medverkar även i Domstolsverkets årliga kurser kring samma frågor.

Fortsätt läsa mer från oss