Migrationsverket höjer kunskapen kring religion som asylskäl

Migrationsverket tillsammans med Sveriges kristna råd (SKR) kommer att anordna en serie seminarier om ”Tro och trovärdighet” under 2013. Syftet är att höja kompetensen kring religion som asylskäl genom föreläsningar, fallstudier och gemensam reflektion och lärande.

asyl migration

Bedömningen av konvertiter står i särskilt fokus under de endagsseminarier som hålls vid fem tillfällen i Stockholm, Malmö, Göteborg, och Boden. Seminarierna ”Tro och trovärdighet” är ett resultat av ett möte som hölls mellan Sveriges kristna råd och Migrationsverket i december 2012.

Mötet var en reaktion på det uttalande som Sveriges kyrkoledare skrev i oktober. Uttalandet skrevs med anledning av religion som grund för asyl i Sverige, där kyrkoledarna önskade en dialog med berörda myndigheter. Huvudfrågan vid samtalet var hur man vid asylprövning bedömer en genuin kristen tro vid konvertering. Med i mötet fanns bland annat personal från Migrationsverket, biskop Tuulikki Koivunen Bylund och representanter från migrationsarbetsgruppen inom Sveriges kristna råd.

-Jag känner mig ödmjuk inför uppgiften att vara med i dessa seminarier och glad över att vi kommit så här långt i dialogen med Migrationsverket, säger Bengt Sjöberg, medlems i SKR:s migrationsarbetsgrupp.

Antalet konvertitprövningar har ökat de senaste åren. Migrationsöverdomstolen, som är högsta instans i asylfrågor, gav i ett vägledande beslut i november 2011 riktlinjer för hur Migrationsverket skulle pröva konvertering. Migrationsverket utarbetade därefter ”Rättsligt ställningstagande angående religion som asylskäl inklusive konvertering”. I detta ställningstagande utvecklas prövningsmetoden efter de riktlinjer som Migrationsöverdomstolens lämnat. Det har bland annat medfört att när Migrationsverket tidigare gjorde sin prövning lade man stor vikt vid frågor till den asylsökande om exempelvis bibelkunskap. Migrationsverket fokuserar numera prövningen på frågor om upplevelsen vid konverteringen. En annan faktor som nu blivit mer avgörande är hur personens religiösa praktik skulle uppfattas vid en utvisning till det forna hemlandet. I september 2012 kom även en dom från EU-domstolen som har beaktats av Migrationsverket när ställningstagandet omarbetats.

Den 11 juni arrangeras det första endagsseminariet under rubriken ”Tro och trovärdighet” som ett resultat av mötet i december. Till det första seminariet inbjuds asylprövningsenheterna i Flen, Uppsala och Gävle samt förvaltningsprocessenhet 3 i Solna. Även deltagare från Migrationsdomstolen i Stockholm kommer att finnas med som deltagare vid första seminariet. Dessutom deltar representanter för Sveriges kristna råd, samt inbjudna gästföreläsare.

Bland de medverkande finns Fredrik Beijer, tillförordnad rättschef Migrationsverket, Christer Svan, asylexpert Migrationsverket, Bengt Sjöberg, Evangeliska frikyrkan och medlem i SKR:s migrationsarbetsgrupp, samt Kristina Hellqvist, Svenska kyrkan och medlem i SKR:s migrationsarbetsgrupp.

Uttalande från landets kyrkoledare med anledning av religion som grund för asyl i Sverige:  (2012-10-01):
Uttalande

Fortsätt läsa mer från oss