Instruktion för FRIFO

§ 1
Denna instruktion gäller för Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO, vars huvudmän från och med 2016-01-01 är Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola.

Uppgifter

§ 2
FRIFO:s övergripande policy är att stödja vetenskaplig forskning som är relevant för frikyrkorna, deras identitet, uppgift, teologiska profil och roll i samhället insatt i ett nationellt och internationellt perspektiv. FRIFO prioriterar forskning som har anknytning till frikyrkliga forskningsmiljöer.

§ 3
Forskningsrådet arbetar på uppdrag av Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola i samråd med övriga frikyrkliga teologiska högskolor/seminarier i Sverige. FRIFO ska söka samverkan inom forskningsfältet med andra forskningsinstitutioner.

§ 4
Det åligger forskningsrådet särskilt att

·       uppmärksamma forskningsbehov inom FRIFO:s intresseområden som är angelägna inom olika vetenskapliga discipliner samt stimulera sådan forskning, bland annat genom konferenser och seminarier

·       medverka till att uppdragsforskning realiseras, t ex av samfund och samhällsinstitutioner bekostade forskningsuppgifter

·       fördela medel, som ställs till förfogande för forskning och stipendier

·       att granska ansökningar om stipendier och andra former av stöd till forskningsprojekt

·       följa och granska den forskning, till vilken medel har beviljats

·       uppmuntra forskningssamarbete med samfund och institutioner i andra länder

·       anordna forskningskonferenser vartannat år, då forskning inom FRIFO-området presenteras, beviljade bidrag avrapporteras och nya stipendier delas ut

·       främja publicering av vetenskapliga resultat enligt ovanstående.

Organisation

§ 5
·       Frikyrkliga forskningsrådet består av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ordförande och vice ordförande utses för två år i taget växelvis av de två huvudmännen, så att den ena huvudmannen utser ordförande och den andra huvudmannen vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans FRIFOs presidium. Övriga sex ledamöter utses för tre år i taget så att de två huvudmännen vardera utser en ledamot varje år.

·       I forskningsrådet skall ingå ledamöter som har relevant akademisk kompetens och god förankring i de frikyrkliga samfunden.

·       Forskningsrådet kan vid behov utse arbetsutskott och andra beredande och rådgivande organ.

§ 6
·       Forskningsrådet sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Rådet sammanträder i plenum minst tre gånger varje år.

§ 7
·       Forskningsrådet kan delegera till presidiet eller beredande organ att avgöra visst ärende eller viss typ av ärenden.

§ 8
·       Forskningsrådet är beslutsmässigt när minst fem av ledamöterna är närvarande. Som rådets beslut gäller den mening, som de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Ekonomi

§ 9
·       Till forskningsrådet knyts en forskningsfond för bidrag från såväl samhället som organisationer, samfund, företag och enskilda. Avkastningen av denna fond disponeras av Frikyrkliga forskningsrådet för att stödja forskning, t ex genom konferenser, stipendier, tryckningsbidrag, kostnader för gemensamma projekt eller andra ändamål som rådet anser önskvärda.

·       Forskningsfonden och andra medel som ställs till forskningsrådets förfogande, skall förvaltas och revideras av enligt gemensamt beslut av de två huvudmännen. De två huvudmännen beslutar gemensamt om ansvarsfrihet för forskningsrådets ledamöter.

·       Anslagsmottagare förväntas lämna redogörelse för hur beviljade medel använts.

·       Huvudmännen har gemensamt ansvar för forskningsrådets kanslikostnader.

·       Forskningsrådet har att varje år före oktober månads utgång inkomma till huvudmännen med förslag till kostnadsram för kommande budgetår (1 januari – 31 december).

Denna instruktion har antagits av Frikyrkliga forskningsrådet vid sammanträde 14 januari 1985 och fastställts av Sveriges frikyrkoråd/SAMRÅD vid sammanträden 23 januari och 6 februari 1985. Reviderad av Frikyrkliga forskningsrådet 4 februari 2005 och fastställd av Sveriges Frikyrkosamråds styrelse medsenaste ändring 2015-09-10.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page