FRIFO – Frikyrkliga forskningsrådet

FRIFO:s övergripande policy är att stödja vetenskaplig forskning som är relevant för frikyrkorna, deras identitet, uppgift, teologiska profil och roll i samhället insatt i ett nationellt och internationellt perspektiv. FRIFO prioriterar forskning som har anknytning till frikyrkliga forskningsmiljöer. FRIFO:s huvudmän är från och med 2016 är Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola.

En gång om året fördelar FRIFO bidrag till forskning; dels från en egen forskningsfond, dels från Stiftelsen C E Wikströms Minne. Läs mer om detta under länkarna till höger.

Det kan innebära forskning inom vitt skilda områden och ämnen: bibelvetenskap, historia, kyrkohistoria, litteraturvetenskap, religionspedagogik, sociologi, osv. Utgångspunkten är alltid frikyrkorna i någon form: som bakgrund, som teologiskt subjekt, som arena, som totalmiljö.

FRIFO för en diskussion om de mest angelägna forskningsuppgifterna. Man kan ta initiativ till nya forskningsprojekt likaväl som att stödja befintliga eller nya projekt där initiativet tagits av andra.

FRIFO lägger stor vikt vid att stimulera yngre forskare till en aktiv forskningsinsats.

Forskningskonferens

8-9 februari 2018 arrangerar FRIFO en forskningskonferens om ungdomsarbetet i kristna församlingar. Konferensen kommer att handla om religion, tro och kyrka i mötet mellan forskning och praktik. Konferensen öppnar frågor som kan handla om ungas förändrade livsmönster, värderingar och medieanvändning. Konferensen vill särskilt diskutera vilka konsekvenser förändrade förutsättningar på såväl individ- som samhällsnivå får för unga människors förståelse av religion och tro samt ungas förhållande till religiösa praktiker.

Mer information:
http://ths.se/forskning/konferens-8-9-febr-2018

Se även:
http://www.ths.se/ och http://www.orebromissionsskola.se/

Historik

FRIFO grundades 1984 av Sveriges Frikyrkoråd/SAMRÅD, sedermera Sveriges Frikyrkosamråd, FSR. Från och med 2016 är Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola FRIFO:s huvudmän, som också förvaltar FRIFO:s ekonomiska medel.

FRIFO har egen forskningsfond, men arbetar i nära samarbete med bland annat Stiftelsen C E Wikströms minnesfond. Samarbetet innebär att FRIFO har möjlighet att fördela stipendier för både lite större och mindre forskningsprojekt, för forskningsresor och publicering av forskningsresultat. För stora forskningsprojekt medverkar FRIFO till att undersöka förutsättningarna för annan finansiering.

FRIFO har inte avsikt att starta en egen forskningsorganisation, utan vill arbeta genom att ta initiativ eller stimulera redan befintliga forskningsinitiativ.

Nätverk och mångvetenskap

En viktig uppgift för FRIFO är att skapa nätverk eller förutsättningar för nya nätverk mellan olika forskare i Sverige och utomlands. Vi ser det som viktigt att skapa nya kontakter mellan olika ämnesområden för att stimulera nya forskningsområden och -profiler.

Konferenser och seminarier

Ett stort antal vetenskapliga konferenser och seminarier har hållits i samarbete med de teologiska högskolorna eller folkhögskolorna inom frikyrkorna.

Styrelse

FRIFO leds av en styrelse som utses av Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola.

Historik

Frikyrkliga forskningsrådet genom åren 1984-2006 (2006). En historik över FRIFO:s verksamhet har skrivits av Gunilla Gunner.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page