Frälsningsarmén är ett internationellt evangeliskt trossamfund inom den världsvida kristna kyrkan.

Socialt engagemang är en central del i Frälsningsarméns tro och verksamhet. Frälsningsarmén har kyrklig verksamhet och engagerar sig socialt i mer än 130 länder i alla världsdelar. Runt om i Sverige drivs kårer/församlingar och ett stort antal sociala verksamheter, såsom behandlingshem, boenden och förskolor samt en folkhögskola.

Samfundet startade i östra London år 1865 av makarna William och Catherine Booth, som hade sitt ursprung i den metodistiska traditionen. Redan från starten i Sverige 1882 var arbetet bland de marginaliserade i samhället en kärnfråga. Grunden i Frälsningsarmén är tron på en treenig Gud – Fadern, Sonen och den helige Ande – den personliga frälsningsupplevelsen och helgelseläran. Tron leder till praktisk handling; att hjälpa dem som har det svårt, kämpa mot orättvisor och ge varje människa hopp och tro på framtiden. I Frälsningsarméns gudstjänster omges predikan och bönen av sång, musik och det personliga vittnesbördet.

Frälsningsarmén förvaltar inte sakramenten vilket innebär att samfundet inte utför nattvard eller dop. Frälsningsarméns medlemmar består av frälsningssoldater och civilmedlemmar. Frälsningssoldaterna har möjlighet att utbilda sig till officerare vid Frälsningsarméns Officersskola, för tjänst inom kår eller social verksamhet.

Fakta om Frälsningsarmén

Kyrkofamilj

Frikyrkofamiljen

Antal församlingar

85

Antal medlemmar i Sverige

4500

Grundat

1865

Medlem i SKR sedan

1998

Kyrkoledare

Bo och Christina Jeppsson