Evangeliska frikyrkan (EFK) bildades 1997 efter ett samgående mellan de tre samfunden Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen.

Kyrkans rötter finns i de baptistiska strömningarna, helgelserörelsen och pingstväckelse som växte fram under senare delen av 1800-talet och början på 1900-talet. Visionen är ”växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen”.

Nyckelorden för samfundet är att kyrkan skall vara evangelikal, missionsinriktad, baptistisk och karismatisk. EFK har en baptistisk dopsyn vilket innebär att personer döps på grundval av deras egen bekännelse av sin tro. Genom dopet till Kristus döps den enskilde också in i församlingen. Den frivilliga, personliga överlåtelsen är central i församlingssynen.

Viktiga verksamhetsområden är aktiviteter för barn och ungdomar, diakoni och församlingsplantering. I internationell mission finns EFK med ett 80-tal samarbetskyrkor och organisationer och cirka 80 missionsarbetare i 30 länder. Inriktningen för hela EFK:s arbete är grunda, träna, tjäna. EFK är dessutom huvudman för tre folkhögskolor.

Fakta om Evangeliska Frikyrkan

Kyrkofamilj

Frikyrkofamiljen

Antal församlingar

300

Antal medlemmar i Sverige

34000

Grundat

1997

Medlem i SKR sedan

2007

Kyrkoledare

Linalie Newman och Ingemar Forss