Bulgariska ortodoxa kyrkan i Sverige står under hans Excellens Metropoliten Antonij, med säte i Berlin.

Den Bulgariska ortodoxa kyrkans huvudsäte finns i Bulgariens huvudstad Sofia där kyrkans Patriark Neofit residerar. Kyrkan har totalt cirka åtta miljoner bekännare världen över. Målet är att lära och uppfostra människorna i Guds sanning och Guds ord samt att förkunna Bibelns påbud och den heliga ortodoxa trons traditioner.

Kyrkan erbjuder Guds heliga sakrament och vill verka för att dess medlemmar skall vara ärliga och stolta medborgare i det land de lever i. Kyrkan är en viktig träffpunkt för alla bulgarer i Sverige samt bidrar till integrering av bulgarerna in i det svenska samhället.

Ortodoxin och dess tradition ligger i grunden för hela den bulgariska ortodoxa kyrkoverksamheten vilket betyder att kyrkans uppgift är att vårda sina medlemmars familjeband och att verka för ömsesidig förståelse människor emellan. Liturgin är den viktigaste delen i kyrkans liv. Alla medlemmar är välkomna och ses som likvärdiga medlemmar i en enda familj. Kyrkan satsar på grundläggande kunskaper i tro, historia och kultur samt delaktighet i integrationen.

Fakta om Bulgariska ortodoxa kyrkan

Kyrkofamilj

Ortodoxa och österländska kyrkofamiljen

Antal församlingar

3

Antal medlemmar i Sverige

839