Material

Här kan du beställa material och i många fall ladda ner produkter helt fritt.

Din varukorg

0kr

0 varor

Tro – dop – medlemskap #6

Författare Kjell Ove Nilsson

40 kr

  • Produktionsår 2004
  • Nummer i skriftserien 6
  • Antal sidor 108
  • ISSN 1650-9196

Information

Leveranstid: ca 1 vecka
Porto: Tillkommer
Betalning: En faktura skickas separat
Betalningsvillkor: 30 dagar
Moms: Ingår i alla priser

Rörligheten i samhället och flyttningar medför att människors kyrkliga förankring ändras. Frågor kring kyrkotillhörighet – dubbelanslutningar, dopsyn etc. uppstår ofta till följd av dessa förändringar. En arbetsgrupp inom Sveriges kristna råd fick därför uppdrag från styrelsen att arbeta med dessa frågor och resultatet föreligger nu i form av rapporten Tro – dop – medlemskap.

I rapporten redogör först nio representanter från olika kyrkor och samfund för den ecklesiologiska helheten tro, dop och medlemskap i sin egen specifika tradition. Därpå följer tre tvärkapitel med fördjupad analys av vart och ett av huvudorden. I dessa kapitel har även infogats viktiga punkter från internationella, ekumeniska dokument som till exempel BEM-dokumentet (Baptism, Eucharist, Ministry, 1982).

Avslutningsvis ges vissa råd i syfte att undanröja några av de problem som antytts ovan. Tro – dop – medlemskap kan bli till praktisk nytta i lokala ekumeniska råd, till exempel när osäkerhet uppstår om vilken ekumenisk praxis som skall gälla i olika pastorala situationer. Rapporten kan även användas vid universitet och högskolor för forskning inom ekumenik och kyrkovetenskap.