KVs 9:e generalförsamling hålls 14-23/2 2006 i Porto Alegre i Brasilien. Generalförsamlingarna är ofta ”turning points” för KV, och även denna gång förväntas mötet sätta avtryck i den ekumeniska historien. Frågor som kommer att finnas på agendan är den ekumeniska rörelsens framtid, kyrkornas engagemang i rättvisefrågor och fredsarbete, samt de utmaningar som ligger i det mångreligiösa samhället.

Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan är medlemmar i Kyrkornas Världsråd och deltar med egen representation. Många av SKRs medlemskyrkor ingår också i internationella kyrkor som är medlemmar i KV och direkt representerade vid mötet. Ekumeniska organisationer kan inte vara medlemmar i KV, men har ändå rätt att sända delegater som deltar i mötets förhandlingar men utan rösträtt.

Katolska kyrkan är inte medlemmar i KV men har ett nära samarbete inom många frågor. Genom att Katolska kyrkan är med i det nationella kristna rådet i Brasilien står de dessutom i år för första gången med som inbjudare till mötet. Det är även första gången som KVs generalförsamling möts i Latinamerika.

Mutirão
Både officiella delegater och övriga deltagare kommer att få delta i en del av programmet som heter Mutirão. Det är portugisiska och betyder att samarbeta för ett gemensamt mål. Mutirão består i workshops, utställningar och kulturaktiviteter.

Sveriges Kristna Råds medverkan
Från SKR deltar:
– Sven-Bernhard Fast,generalsekreterare
– Lennart Molin, biträdande generalsekreterare, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle
– Marianne Andréas, Sveriges Frikyrkosamråd, samordnare, Sveriges Frikyrkosamråd
– Daniel Uddling, koordinator, ekumeniska fredskulturprogrammet
– Joanna Lilja, projektsekretare, ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel
– Emanuel Furbacken, projektsekretare, ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel
– Maria Persson, projektsekreterare, Global utveckling och fattigdomsbekämpning
– Carl-Johan Friman, informationssamordnare och projektinformatör

Sven-Bernhard Fast och Marianne Andréas deltar som inbjudna delegater för SKR och Sveriges Frikyrkosamråd. Lennart Molin är också delegat, men på Svenska Missionskyrkans mandat. Inom ramen för SKRs program medverkar även Eva Christina Nilsson, ekumenisk handläggare, Svenska kyrkan.

Medarbetare från SKR kommer att medverka vid tre workshops i den s k Mutirão:
Globala rättvisefrågor ur svenskt perspektiv
Tema för denna workshop är hur vi arbetar med globala rättvisefrågor inom SKR. Vilka frågeställningar är aktuella hos oss? Finns skillnader i hur vi ser på dessa frågor beroende på varifrån vi kommer? Utgångspunkten tas i svensk politik för global utveckling, Kyrkornas globala vecka, utvecklingsperspektiv på vapenhandel och migrationsfrågor.
Medverkan: Lennart Molin, Daniel Uddling, Eva Christina Nilsson, Maria Persson och Carl-Johan Friman.

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel, EAPPI
Denna workshop utgår från Kyrkornas Världsråds Ekumeniska följeslagarprogram och dess uppdrag i Israel och Palestina, och hur ekumeniska följeslagare genom ickevåld kan påverka situationen.
Medverkan: Joanna Lilja och Emanuel Furbacken, samt aktiva inom EAPPI internationellt.

Följeslagarprogrammet finns även med på andra ställen i programmet och i utställningsdelen.

Ekologisk skuld
Inom Kyrkornas Världsråd finns en arbetsgrupp inom ämnet ekologisk skuld, dvs den skuld som Nord har till Syd i form av överutnyttjade naturtillgångar och mänskliga resurser. En studie har tagits fram och bildar underlag för diskussionen.
Från Sverige medverkar Maria Persson.

Carl-Johan Friman 060201

Fortsätt läsa mer från oss