Presidiet för Sveriges kristna råd, SKR, hade idag ett möte med Folkhälsomyndigheten, på initiativ av SKR. I mötet informerades myndigheten om hur kyrkorna har påverkats av pandemin, samt hur man hittills har arbetat utifrån olika rekommendationer. Kyrkornas representanter ställde även en rad praktiska frågor om hur man exempelvis ska agera i samband med begravningar och nattvardsfirande utifrån ett smittsäkert sätt.

I mötet upplyste ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, att kyrkorna är en av de större samlingsplatserna i det svenska samhället. Mer än sex miljoner svenskar är medlemmar i någon kyrka, motsvarande siffra för idrottsrörelsen är drygt tre miljoner. Omkring en halv miljon barn och vuxna i Sverige deltar vanligtvis varje vecka regelbundet i exempelvis gudstjänster eller barnaktiviteter i kyrkan.

– Trossamfunden är en betydande folkrörelse i vårt land och tro har en viktig roll i samhället och då särskilt i en tid av oro. Därför är det anmärkningsvärt att trossamfundens situation knappast får någon uppmärksamhet alls i Justitiedepartementets promemoria eller i det offentliga samtalet gällande kulturfrågor, säger Antje Jackelén.

I torsdags svarade Sveriges kristna råd på den remiss (promemoria) som skickats ut från Justitiedepartementet (Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar) som exempelvis rör trossamfunden och kultur- och idrottsrörelsen.

Sveriges kristna råd menar att utredningens förslag i några avseende behöver förtydligas utifrån att allmänna sammankomster och offentliga sammankomster kan skilja sig stort i sitt utförande. Det finns skillnader mellan vanliga kulturarrangemang och religiösa samlingar. Vid religiösa offentliga samlingar möts ofta personer som är regelbundna besökare och därmed kända för varandra, vilket kan skilja sig från exempelvis en allmän konsert. Kyrkorna tog upp dagens begränsning på 50 personer många gånger är irrelevant då antalet personer i en lokal behöver anpassas utifrån lokalens storlek. SKR menar vidare att det finns skäl att frångå tvåmetersregeln i samband med att deltagare anvisas till sittplatser, när flera personer kommer från samma hushåll. Detta är särskilt viktigt då barn finns med.

Generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten.

– Vi är glada över Folkhälsomyndighetens positiva bemötande och att de med intresse lyssnade till hur kyrkorna påverkats av pandemin, säger generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.
– Det ligger i allas intresse att bidra till minskad smittspridning samtidigt som vi vill bedriva vår verksamhet som är viktig, exempelvis utifrån andlig utveckling och existentiell hälsa. Vi kunde beskriva kyrkornas breda och mångfaldiga verksamhet.

– Våra samlingar och verksamhet skiljer sig många gånger från idrotts- och kulturrörelsen vilket vi hoppas att myndigheterna kommer att ta hänsyn till i kommande lagstiftning, fortsätter Karin Wiborn.

I mötet berättade föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, att kyrkornas medarbetare finns på olika institutioner som anstalter och häkten, universitet och högskolor, sjukhus och vårdinrättningar. Arbetet har under pandemin fått ställas om. Däremot har det inte varit möjligt att ge andlig vård till personer som bor på äldreboenden på grund av besöksförbudet.
– På denna punkt skiljer det sig mot sjukhusen, där Sjukhuskyrkans personal hela tiden haft möjlighet att verka på sjukhusen trots besöksförbud, sade Daniel Alm.

Nausikaa Haupt från Katolska kyrkan och Yusuf Aydin från Syrisk-ortodoxa kyrkan berättade om hur man firar gudstjänst i de olika traditionerna, samt vilka utmaningar man ser gällande smittorisk, exempelvis när man firar nattvard eller vid ceremonier som ljuständning.

Följande personer representerade Sveriges kristna råd i mötet med Folkhälsomyndigheten: föreståndare, Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, generalsekreterare, Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, Nausikaa Haupt, ersatte kardinal, Anders Arborelius, Katolska kyrkan, Yusuf Aydin, ersatte ärkebiskop, Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan, samt press- och kommunikationsansvarig, Mikael Stjernberg, Sveriges kristna råd.

Fortsätt läsa mer från oss