SKRs ordförande Anders Arborelius, biskop i Stockholms Katolska stift, inledde samtalet med att betona kyrkornas stora och långsiktiga engagemang i de fattiga länderna. Diskussionen med ministern startade med frågan om det civila samhället och kyrkornas roll för utveckling, och hur Sverige kan bevaka vikten av det perspektivet i t ex EU. Gunilla Carlsson sade att hon saknar kunskaper om kyrkornas arbete, men höll ändå fram sin tro på folkrörelserna när det gäller att åstadkomma frihet och fred.

En annan fråga som togs upp gällde biståndets kvalitet. Biståndet har nyligen höjts till en procent av BNI, men samtidigt kommer rapporter om urholkning av biståndet genom att det används till andra ändamål än fattigdomsbekämpning, t ex fredsbevarande insatser.
– Fredsbevarande insatser ska inte tas från biståndet, det ska hållas rent för fattigdomsbekämpning, sade Bosse Forsberg från Diakonia.
– Bästa sättet att värna kvaliteten är att se till att biståndet gör skillnad. Jag känner mig lite otrygg där, sade Gunilla Carlsson.

Kyrkorna tog också upp konflikten mellan den ökande svenska vapenexporten och riksdagens Politik för global utveckling (PGU) som anger att alla politikområden ska bidra till fattigdomsbekämpning. Gunilla Carlsson höll med om att det finns en motsättning.
– PGU är vår bibel här på UD, sade Gunilla Carlsson. Tyvärr har den inte haft samma genomslag i riksdagen.

Kyrkodelegationen bestod av 16 personer. Från kyrkorna deltog Anders Wejryd, ärkebiskop i Svenska kyrkan, Anders Arborelius, biskop i Stockholms Katolska stift och ordförande i SKR, Göran Zettergren, missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan, och Karin Wiborn, missionsföreståndare i Svenska Baptistsamfundet. Dessutom deltog företrädare för Diakonia, Liv & Fred-institutet, Kristna Fredsrörelsen, Sveriges Kristna Råd, Lutherhjälpen, Svenska Missionsrådet, Rättvisenätverket SPEAK, och PMU InterLife.

Uppvaktningen skedde inom ramen för SKR-projektet Kyrkornas globala vecka.

Carl-Johan Friman
070201

Fortsätt läsa mer från oss