Aftonbladet debatt religionsfrihet

DEBATT Övergreppen mot människor på grund av religiös tillhörighet har ökat de senaste åren. Tre av fyra personer lever i länder där religions- och övertygelsefrihe­ten är kraftigt begränsad. Som representanter för landets kyrkor och kristna biståndsorganisationer uppmanar vi svenska politiker att agera kraftfullt för denna grundläggande mänskliga rättighet.

Vi känner en djup oro för hur kristna och andra troende förföljs och fördrivs från sina hem och sina länder. Förföljelse sker både från regeringar, som begår systematiska övergrepp genom repression och juridiska begränsningar, och från individer och extremistiska grupper genom diskriminering och våld. Konsekvenserna för både individer och samhällen är förödande.

I det pågående kriget i Syrien är religionsförföljelse en del av situationen men hur många som flyr av den anledningen finns det ingen tillförlitlig statistik över. I Egypten har medlemmar ur det muslimska brödraskapet förföljts, misshandlats och dödats och kristna kyr­kor har attackerats och bränts ned. Bahá’íer och ateister diskrimineras systematiskt och antisemitismen är utbredd.

I Pakistan lider hela befolkningen av konsekvenserna av både statliga begränsningar av religions- och övertygelsefriheten och av våldsdåd. Särskilt utsatta är kristna, hinduer samt ahmadi- och shiamuslimer.

I Burma har de senaste åren den burme­siska militären och buddistnationalistiska grupperingar legat bakom attacker mot den muslimska folkgruppen rohingyas.

I Kina har kyrkor rivits och advokater som har försvarat kristnas rättigheter har fängslats. Detta är brott som får lite eller ingen uppmärksamhet i svensk och europeisk utrikespolitik.

De återkommande nyheterna om förföljda kristna är inte anonyma händelser för oss. Det handlar om människor och kyrkor som vi har långvariga relationer till. Men vi är övertygade om att religions- och över­tygelsefrihet är lika viktig oavsett livsåskådning. Tillsammans behöver troende av olika tillhörighet slå vakt om denna rättighet. Alla behöver rättssäkerhet, skydd och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Vi har under flera år arbetat med att uppmana regering och riksdag att integrera religions- och övertygelsefriheten i svensk utrikespolitik. Frågan finns nu på dagordningen och vi vill uppmana den svenska regeringen att ta ytterligare steg:

– Kvinnor är särskilt utsatta för brott mot religions- och övertygelsefriheten. Därför vill vi att Sveriges regering utvecklar utrikespolitiken genom att uppmärksamma förtyck mot kvinnors rätt till religions- och övertygelsefrihet i FN, EU och i bilate­rala relationer.

– Ta efter initiativ i andra länder, till exempel Storbritanniens riksdag och i Europaparlamentet, där det finns tvärpolitiska, interreligiösa arbetsgrupper för religions- och övertygelsefri­het.

– Välj ut tre pilotländer där Sverige gör extra satsningar på religions- och övertygel­sefrihet, till exempel genom att öka ambassadernas kapacitet och dialogen med staten och civila samhället i frågorna.


– Svenska ambassader behöver i större utsträckning använda sig av EU:s riktlinjer om religions- och övertygelsefrihet i utrikespolitiken.

I kväll möts företrädare för kyrkor och andra religiösa samfund till en nationell förbönsgudstjänst i Stockholm i solidaritet med utsatta troende. Inför detta vädjar vi om politisk vilja och en bred politisk upp­slutning kring religions- och övertygelsefriheten. Det är en mänsklig rättighet som behöver behandlas med samma kun­skap och intensitet som andra rättigheter.

För Sveriges kristna råd:
Anders Arborelius, Biskop, Stockholms katolska stift
Dioscoros Benyamin Atas, Ärkebiskop, Syrisk Ortodoxa kyrkan
Lasse Svensson, Kyrkoledare, Equmeniakyrkan
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska kyrkan
Karin Wiborn, Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

För Svenska missionsrådet:
Mattias Ingeson, Ordförande, Svenska missionsrådet
Eva Christina Nilsson, Generalsekreterare, Svenska missionsrådet

Läs artikeln i Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/debatt/article21742546.ab

 

Fortsätt läsa mer från oss