C E Wikströms minnesfond är en självständig stiftelse som varje höst utlyser ett stipendium för att främja vetenskaplig forskning, studier och social omvårdnad av barn, ungdomar och äldre. Fondens styrelse består av representanter från Kristna studentrörelsen i Sverige (KRISS), Equmeniakyrkan och Sveriges Frikyrkosamråd (FSR) genom Frikyrkliga forskningsrådet (FRIFO).

Kort historia

1984 avled bibliotekarien, fil.lic. Fritiof Wikström vid en ålder av 84 år. De tillgångar som han och hans maka lämnade efter sig hade testamenterats till en stipendiefond som skulle verka för vetenskaplig utbildning och forskning samt ge stöd till barn- och ungdomars vård och fostran samt till behövande äldre.

Stiftelsen inrättades till minne av Fritiof Wikströms far, grosshandlare i Stockholm och medlem av Immanuelskyrkan i Stockholm. I styrelsen för stiftelsen ingår en ledamot från de organisationer som nämns ovan.

Stiftelsen C E Wikströms minne har sedan 1984 delat ut stipendier för ovanstående ändamål. Ansökningar avseende vetenskapliga arbeten bereds av Frikyrkliga forskningsrådet (FRIFO).

Bidrag

Stiftelsen utdelar stipendier till följande ändamål:

Bidrag till forskning och vetenskapliga arbeten efter rekommendation av Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO. Ansökan som avser forskning och vetenskapliga arbeten skrivs på särskild blankett.

Bidrag till behövande studenter, i första hand medlemmar inom frikyrklig organisation. (Studerande som är berättigade till studielån men inte tar sådana räknas inte som behövande) Hämta filen som PDF.

Bidrag till institution som utövar vård av barn och ungdom eller äldre och sjuka.

Bidrag till institutioner formuleras egenhändigt och skickas till stiftelsens sekreterare.

Som behövande student kan man via stiftelsen söka bidrag. I Stiftelsens C E Wikströms minnes urkund anges att stipendier skall delas ut till ”behövande studenter som visat utomordentlig begåvning, varvid i första hand skall ifrågakomma de som är medlemmar av någon frikyrklig organisation”.

Styrelsen kommer vid sitt sammanträde att bevilja bidrag till de mest behövande studenterna som uppvisar de bästa studieresultaten.
Till student räknas alla som är inskrivna på en utbildning i Sverige eller utomlands. Den som är inskriven på en forskarutbildning räknas inte som student utan hänvisas för stipendier till FRIFO.

För att underlätta stiftelsens arbete ser vi gärna att du som student använder dig av den mall som finns att ladda ner i form av en PDF (nedan).

Praxis som utvecklats genom styrelsens diskussioner och beslut under de senaste åren har inneburit:
– att till ”behövande” räknas inte de som har möjligheter att få studielån och tar sådana
– att ”utomordentlig begåvning” skall styrkas genom dokumenterade studieresultat och övriga studiemeriter
– att medlemskap i frikyrklig organisation skall styrkas genom intyg från församling.
– att medlemskap i frikyrklig organisation skall styrkas genom intyg från församling. Till frikyrklig organisation räknas traditionella svenska frikyrkor samt Evangeliska fosterlandsstiftelsen (EFS) – att ansökans kvalitet bidrar till bedömningen.

Ansökan om stipendium skall därför innehålla tillräckligt underlag för att bedömning av hur väl sökande uppfyller kriterierna ska kunna ske, genom ovanstående intyg samt även en budget som ger information om hur ett eventuellt bidrag ska användas (intyg som styrker särskilda behov som till exempel deklarationsutdrag samt läkarintyg kan också bifogas).
Ofullständig ansökan eller e-postad ansökan beaktas inte.
Ansökningsblankett: Bidrag

Stipendier för forskning och studier. Stiftelsen C E Wikströms minne tillkännager att stipendier utlyses för vetenskaplig forskning och studier.

Sedan år 1985 utlyser stiftelsen stipendier som går att söka mellan 1 oktober till 1 december. Bidrag till forskning och vetenskapliga arbeten delas ut efter rekommendation av Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO.

Om ansökan

Ansökningstid är 1 oktober – 1 december årligen. Ansökan tas enbart emot via email och skall vara daterad senast den 1 december. Beslut om stipendier sker årligen i mitten av mars.

Formulär

Ansökningsblankett: Ansökningsblankett-FRIFO
Riktlinjer: Riktlinjer-för-stipendier-FRIFOCEW

Enligt instruktionen för FRIFO gäller följande:

§2
FRIFO:s övergripande policy är att stödja vetenskaplig forskning som är relevant för frikyrkorna, deras identitet, uppgift, teologiska profil och roll i samhället insatt i ett nationellt och internationellt perspektiv. FRIFO prioriterar forskning som har anknytning till frikyrkliga forskningsmiljöer.

§4
Det åligger forskningsrådet särskilt att
– uppmärksamma forskningsbehov inom FRIFO:s intresseområden som är angelägna inom olika vetenskapliga discipliner samt stimulera sådan forskning, bland annat genom konferenser och seminarier
– medverka till att uppdragsforskning realiseras, t ex av samfund och samhällsinstitutioner bekostade forskningsuppgifter
– fördela medel, som ställs till förfogande för forskning och stipendier
– att granska ansökningar om stipendier och andra former av stöd till forskningsprojekt
– följa och granska den forskning, till vilken medel har beviljats
– uppmuntra forskningssamarbete med samfund och institutioner i andra länder
– anordna forskningskonferenser vartannat år, då forskning inom FRIFO-området presenteras, beviljade bidrag avrapporteras och nya stipendier delas ut
– främja publicering av vetenskapliga resultat enligt ovanstående.

Prioriterade områden

FRIFO prioriterar ansökningar som gäller:
– Igångsättande av forskningsprojekt som bedöms ha potential för att utvecklas för att senare kunna söka medel från andra finansiärer av vetenskaplig forskning.
– Bidrag för publicering, tryckning, språkgranskning, etc, av vetenskapliga arbeten och läromedel.
– Väl dokumenterade kringkostnader vid projekt- eller avhandlingsarbete, till exempel för:

a) aktivt deltagande i kongresser (i prioriteringsordning: resa, kongressavgift, uppehälle)

b) forskningsresa (till fält, bibliotek eller arkiv) (i prioriteringsordning: resa, uppehälle

– Tryckningsbidrag för vetenskaplig publikation.
– Kringkostnader för nätverk av forskare.
– Kostnader för seminarier och konferenser inom FRIFO:s intressesfär.

Kriterier vid bedömning

Projektet ska relatera till FRIFO:s prioriterade ämnesområden: Frikyrkans historia, kyrkornas teologi och utveckling, ledarskap, omvärldsbevakning.
– Problemet ska vara relevant.
– Projektet ska bedömas vara genomförbart.
– Projektet ska vara kopplat till en forskarmiljö.
– Projekt som sker i samarbete mellan olika forskningsmiljöer välkomnas.

Undantagna områden

FRIFO beviljar endast i undantagsfall medel för ansökningar om finansiering av:
– Forskarutbildning (”lön” under doktorandstudier) eller stöd som påminner om detta.
– Tryckning av licentiat- eller doktorsavhandling.
– Så kallade festskrifter. FRIFO stödjer och stimulerar forskningsprojekt snarare än dokumentationsprojekt. (De senare anser vi tillhöra samfundens ansvarsområden).

Övrigt

Vid ansökan om tryckningsbidrag ska bifogas offert från två tryckerier samt eventuellt förslag till förlagsavtal. Prioritet ges till publikationer som är resultat av FRIFO-stödda projekt. Högst 20% av FRIFO:s totala stipendiesumma bör användas till tryckningsbidrag.

Reviderad av Frikyrkliga forskningsrådet 4 februari 2005 och fastställd av Sveriges Frikyrkosamråds styrelse med senaste ändring 2015-09-10.