FRIFO – Frikyrkliga forskningsrådet

FRIFO:s övergripande policy är att stödja vetenskaplig forskning som är relevant för frikyrkorna, deras identitet, uppgift, teologiska profil och roll i samhället insatt i ett nationellt och internationellt perspektiv. FRIFO prioriterar forskning som har anknytning till frikyrkliga forskningsmiljöer. FRIFO:s huvudmän är Enskilda Högskolan Stockholm och Akademi för Ledarskap och Teologi.

En gång om året fördelar FRIFO bidrag till forskning; dels från en egen forskningsfond, dels från Stiftelsen C E Wikströms Minne. Läs mer om detta längre ner på sidan.

Det kan innebära forskning inom vitt skilda områden och ämnen: bibelvetenskap, historia, kyrkohistoria, litteraturvetenskap, religionspedagogik, sociologi, osv.

Utgångspunkten är alltid frikyrkorna i någon form: som bakgrund, som teologiskt subjekt, som arena, som totalmiljö. FRIFO för en diskussion om de mest angelägna forskningsuppgifterna. Man kan ta initiativ till nya forskningsprojekt likaväl som att stödja befintliga eller nya projekt där initiativet tagits av andra. FRIFO lägger stor vikt vid att stimulera yngre forskare till en aktiv forskningsinsats.

Nätverk och mångvetenskap

En viktig uppgift för FRIFO är att skapa nätverk eller förutsättningar för nya nätverk mellan olika forskare i Sverige och utomlands. Vi ser det som viktigt att skapa nya kontakter mellan olika ämnesområden för att stimulera nya forskningsområden och -profiler.

Konferenser och seminarier

Ett stort antal vetenskapliga konferenser och seminarier har hållits i samarbete med de teologiska högskolorna eller folkhögskolorna inom frikyrkorna.

 • Styrelsens ledamöter

  Styrelsens ledamöter 2016-2017

  FRIFO leds av en styrelse som utses av Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola.

  Joel Halldorf
  Docent i kyrkohistoria
  Teologiska högskolan Stockholm
  joel.halldorf@ths.se

  Marie Demker
  Professor i statsvetenskap
  Göteborgs universitet
  Marie.Demker@pol.gu.se

  Niklas Holmefur (vice ordförande)
  Rektor
  Örebro Teologiska Högskola
  Niklas.Holmefur@efk.se

  Owe Kennerberg (ordförande)
  Rektor
  Teologiska högskolan Stockholm
  owe.kennerberg@ths.se

  Roland Spjuth
  Docent i systematisk teologi Örebro Teologiska Högskola
  roland.spjuth@efk.se

  Thomas Kazen
  Professor i bibelvetenskap Teologiska högskolan Stockholm
  thomas.kazen@ths.se

  Tommy Wasserman
  Docent i Nya testamentet Örebro Teologiska Högskola
  tommy.wasserman@efk.se

 • Instruktioner för FRIFO

  § 1
  Denna instruktion gäller för Frikyrkliga forskningsrådet, FRIFO, vars huvudmän från och med 2016-01-01 är Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola.

  Uppgifter
  § 2
  FRIFO:s övergripande policy är att stödja vetenskaplig forskning som är relevant för frikyrkorna, deras identitet, uppgift, teologiska profil och roll i samhället insatt i ett nationellt och internationellt perspektiv. FRIFO prioriterar forskning som har anknytning till frikyrkliga forskningsmiljöer.

  § 3
  Forskningsrådet arbetar på uppdrag av Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola i samråd med övriga frikyrkliga teologiska högskolor/seminarier i Sverige. FRIFO ska söka samverkan inom forskningsfältet med andra forskningsinstitutioner.

  § 4
  Det åligger forskningsrådet särskilt att
  · uppmärksamma forskningsbehov inom FRIFO:s intresseområden som är angelägna inom olika vetenskapliga discipliner samt stimulera sådan forskning, bland annat genom konferenser och seminarier
  · medverka till att uppdragsforskning realiseras, t ex av samfund och samhällsinstitutioner bekostade forskningsuppgifter
  · fördela medel, som ställs till förfogande för forskning och stipendier
  · att granska ansökningar om stipendier och andra former av stöd till forskningsprojekt
  · följa och granska den forskning, till vilken medel har beviljats
  · uppmuntra forskningssamarbete med samfund och institutioner i andra länder
  · anordna forskningskonferenser vartannat år, då forskning inom FRIFO-området presenteras, beviljade bidrag avrapporteras och nya stipendier delas ut
  · främja publicering av vetenskapliga resultat enligt ovanstående.

  Organisation
  § 5
  · Frikyrkliga forskningsrådet består av ordförande, vice ordförande och sex övriga ledamöter. Ordförande och vice ordförande utses för två år i taget växelvis av de två huvudmännen, så att den ena huvudmannen utser ordförande och den andra huvudmannen vice ordförande. Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans FRIFOs presidium. Övriga sex ledamöter utses för tre år i taget så att de två huvudmännen vardera utser en ledamot varje år.
  · I forskningsrådet skall ingå ledamöter som har relevant akademisk kompetens och god förankring i de frikyrkliga samfunden.
  · Forskningsrådet kan vid behov utse arbetsutskott och andra beredande och rådgivande organ.

  § 6
  · Forskningsrådet sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst en tredjedel av ledamöterna begär det. Rådet sammanträder i plenum minst tre gånger varje år.

  § 7
  · Forskningsrådet kan delegera till presidiet eller beredande organ att avgöra visst ärende eller viss typ av ärenden.

  § 8
  · Forskningsrådet är beslutsmässigt när minst fem av ledamöterna är närvarande. Som rådets beslut gäller den mening, som de flesta förenar sig om eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

  Ekonomi
  § 9
  · Till forskningsrådet knyts en forskningsfond för bidrag från såväl samhället som organisationer, samfund, företag och enskilda. Avkastningen av denna fond disponeras av Frikyrkliga forskningsrådet för att stödja forskning, t ex genom konferenser, stipendier, tryckningsbidrag, kostnader för gemensamma projekt eller andra ändamål som rådet anser önskvärda.
  · Forskningsfonden och andra medel som ställs till forskningsrådets förfogande, skall förvaltas och revideras av enligt gemensamt beslut av de två huvudmännen. De två huvudmännen beslutar gemensamt om ansvarsfrihet för forskningsrådets ledamöter.
  · Anslagsmottagare förväntas lämna redogörelse för hur beviljade medel använts.
  · Huvudmännen har gemensamt ansvar för forskningsrådets kanslikostnader.
  · Forskningsrådet har att varje år före oktober månads utgång inkomma till huvudmännen med förslag till kostnadsram för kommande budgetår (1 januari – 31 december).

  Denna instruktion har antagits av Frikyrkliga forskningsrådet vid sammanträde 14 januari 1985 och fastställts av Sveriges frikyrkoråd/SAMRÅD vid sammanträden 23 januari och 6 februari 1985. Reviderad av Frikyrkliga forskningsrådet 4 februari 2005 och fastställd av Sveriges Frikyrkosamråds styrelse med senaste ändring 2015-09-10.

 • Historik

  FRIFO grundades 1984 av Sveriges Frikyrkoråd/SAMRÅD, sedermera Sveriges Frikyrkosamråd, FSR. Från och med 2016 är Teologiska högskolan Stockholm och Örebro Teologiska Högskola FRIFO:s huvudmän, som också förvaltar FRIFO:s ekonomiska medel.

  FRIFO har egen forskningsfond, men arbetar i nära samarbete med bland annat Stiftelsen C E Wikströms minnesfond. Samarbetet innebär att FRIFO har möjlighet att fördela stipendier för både lite större och mindre forskningsprojekt, för forskningsresor och publicering av forskningsresultat. För stora forskningsprojekt medverkar FRIFO till att undersöka förutsättningarna för annan finansiering.

  FRIFO har inte avsikt att starta en egen forskningsorganisation, utan vill arbeta genom att ta initiativ eller stimulera redan befintliga forskningsinitiativ.

  Historik 1984-2006

  Frikyrkliga forskningsrådet genom åren 1984-2006 (2006). En historik över FRIFO:s verksamhet har skrivits av Gunilla Gunner.

Kontakt

För kontakt med FRIO, maila till:
frifo@ths.se