riksdag

Till
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm

Alvik den 26 november 2020

YTTRANDE PROMEMORIAN
Krav på tidsbegränsade anställningars varaktighet för att permanent uppehållstillstånd ska kunna beviljas enligt den tillfälliga lagen

(Ju2020/04275)

Inledning: Sveriges kristna råd och kyrkorna

Sveriges kristna råd (SKR) består av 26 medlemskyrkor och 3 observatörer. Dessa 29 kyrkor representerar tillsammans praktiskt taget alla kristna kyrkor och samfund i Sverige. Med grund i kristen tro är kyrkorna i Sverige, liksom runt om i världen, engagerade i frågor som rör människors liv, värdighet och rättigheter. Kyrkorna i Sverige har stora kontaktytor med människor i olika livssituationer. Frågor om människors villkor aktualiseras i olika sammanhang, inte minst bland de människor som migrerat till Sverige. Flera av kyrkorna i Sveriges kristna råd har stor kontaktyta i det sammanhanget. Kyrkorna i SKR vill samverka med andra samhällsaktörer för ett välkomnande och inkluderande samhälle där människors rättigheter och värdighet värnas.

Sammanfattning

Sveriges kristna råd välkomnar och stödjer förslaget till förändring i förordningen.

Sveriges kristna råd har regelbundet yttrat sig över olika förslag vad gäller situationen och rättigheterna för människor som kommer som flyktingar till Sverige. I detta ingår yttranden över förslagen till gymnasielagen och nya gymnasielagen. Vi har välkomnat att ungdomarna erbjuds nya möjligheter till uppehållstillstånd i Sverige. Samtidigt har vi påtalat de utmaningar som dessa lagar innebär.

Anställda och ideella i de kyrkor som är medlemmar i Sveriges kristna råd har medvetet och uthålligt – på samma sätt som många andra i civilsamhället – under dessa år stött dessa ungdomar med läxhjälp, rådgivning samt kontakter i samhället och i många fall öppnat sina hem för dem. Flera av dem var klara med sin utbildning eller höll på att avsluta den när Corona-19 bröt ut och försvårade möjligheterna till jobb som kan ligga till grund för ett permanent uppehållstillstånd.

Sveriges kristna råd välkomnar därför den lättnad som förslaget om ändring i förordningen innebär för dessa ungdomar och övriga berörda.

Sveriges kristna råd är också positiv till att regeringen avser att lägga fram ytterligare lättnader som omfattas av ungdomarna som omfattas av gymnasielagen och menar att det är av största vikt att detta ger utan tidsfördröjning.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö,
telefon: 0705-696 496

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss