riksdag

Till
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-02-25

Yttrande över promemorian Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

Diarienummer Ju2021/00574

Kyrkorna i Sveriges kristna råd har lång erfarenhet av att möta asylsökande och nyanlända. Arbetet för och med människor på flykt är ett utflöde av medmänniskors engagemang och kyrkans diakonala uppdrag. Runt om i olika församlingar pågår dagligen en omfattande verksamhet av social och stödjande karaktär. Det är mot bakgrund av detta och den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd som vi yttrar oss över promemorian. För övergripande resonemang hänvisar vi till vårt remissvar på utredningen om En långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Sammanfattning

– Sveriges kristna råd välkomnar förslagen om ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.

– Sveriges kristna råd anser att ändringarna i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå inte bör tidsbegränsas.

– Sveriges kristna råd anser att förslaget bör förtydligas så att det framgår att även de individer vars tid för att hitta en anställning löpt ut innan förslagen träder ikraft omfattas.

Synpunkter på förslaget

Sveriges kristna råd har tidigare välkomnat den möjlighet till uppehållstillstånd i Sverige som gymnasielagen och nya gymnasielagen innebar men har även påtalat att kraven för permanent uppehållstillstånd är mycket högt ställda. Sveriges kristna råd har i dialog med politiker och myndigheter belyst hur osäkerheten kring hur regelverket ska tolkas och bristande samordning skapat svårigheter för ungdomarna.

Covid-19-pandemin har drabbat ungdomarna oproportionerligt hårt på flera sätt. Undervisning på distans har medfört nya utmaningar, och boendelösningar har i vissa fall inte längre fungerat. Den ökande arbetslösheten i pandemins spår har försämrat ungdomarnas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Till följd av detta har Sveriges kristna råd sedan tidigare framfört att lättnader i regelverket bör införas.

Sveriges kristna råd välkomnar därför att regeringen lägger fram förslag som på olika sätt ökar förutsättningarna för ungdomarna att nå upp till kraven för permanent uppehållstillstånd.

Tillfälliga åtgärder med anledning av Covid-19

Sveriges kristna råd delar regeringens analys av hur covid-19-pandemin påverkat arbetsmarknaden. För att undvika ytterligare osäkerhet och otrygghet för denna grupp anser emellertid Sveriges kristna råd att tillfälliga lagändringar inte är att föredra. Gymnasielagen berör huvudsakligen ett begränsat antal ungdomar under en begränsad tid, att tidsbegränsa de föreslagna lättnaderna i lagen är därför varken ändamålsenligt eller lämpligt då detta riskerar att drabba ungdomarna på ett ojämlikt sätt.

Förlängd tid för att etablera sig på arbetsmarknaden

Sveriges kristna råd är positiv till att tiden att etablera sig på arbetsmarknaden efter fullföljd utbildning förlängs från sex månader till tolv månader. Det innebär att individen får längre tid på sig att hitta ett arbete och möjliggör också för individen att ta en timanställning eller visstidsanställning som kan leda till att en arbetsgivare senare vågar erbjuda en tillsvidareanställning.

Yrkesintroduktionsanställning

Sveriges kristna råd välkomnar att en yrkesintroduktionsanställning ska kunna ligga till grund för

permanent uppehållstillstånd. Sveriges kristna råd anser även att fler subventionerade anställningar bör kunna utgöra grund för permanent uppehållstillstånd; det saknas anledning att begränsa denna möjlighet till enbart en viss typ av anställningar.

Sveriges kristna råd ser dock att det finns en risk att en yrkesintroduktionsanställning inte bedöms som varaktig utifrån Migrationsverket tolkning (RS/017/2020) att en anställning behöver vara i minst två år från beslutstillfället. Ett förtydligande kring kravet på varaktighet av en sådan anställning skulle därmed kunna bidra till en mer enhetlig och för individen mer lättolkad reglering.

Försörjningskravet ska delvis kunna uppfyllas med studiemedel

Sveriges kristna råd är positiv till att försörjningskravet ska kunna uppfyllas genom en kombination av inkomst från anställning eller näringsverksamhet och studiebidrag för studier på halvtid. När det gäller studiemedel ska individen visa att personen kan förväntas få dessa under en längre tid. Sveriges kristna råd anser att det, i syfte att skapa tydlighet samt förbättra möjligheterna för ungdomarna att planera för sin studietid, bör förtydligas vad som avses med en längre tid.

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelserna bör förtydligas på så sätt att även de individer vars tid för att hitta en anställning löpt ut innan nu aktuella förslag träder i kraft ska omfattas av lagändringarna. Sveriges kristna råd anser att det annars finns risk för att de ungdomar som snabbast klarat sina studier missgynnas, vilket inte kan vara lagstiftarens intention.

Slutligen vill Sveriges kristna råd framhålla att det finns ungdomar som på grund av trauma, funktionsnedsättningar eller andra humanitärt svåra situationer inte har samma förutsättningar som många andra att klara sina gymnasiestudier eller kraven för permanent uppehållstillstånd. Sveriges kristna råd anser därför att en ny humanitär grund för vuxna bör ta hänsyn till sådana omständigheter utöver anknytning till Sverige.

För Sveriges kristna råd
Björn Cedersjö, tf generalsekreterare
telefon 08-453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss