riksdag

Till
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm

Alvik den 22 december 2020

Yttrande över
Kompletterande promemoria till betänkandet
En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54)

Diarienummer Ju2020/03215

Kyrkorna i Sveriges kristna råd har lång erfarenhet av att möta asylsökande och nyanlända. Arbetet för och med människor på flykt är ett utflöde av medmänniskors engagemang och kyrkans diakonala uppdrag. Runt om i olika församlingar pågår dagligen en omfattande verksamhet av social och stödjande karaktär. Det är mot bakgrund av detta och den samlade kunskap och erfarenhet som finns inom medlemskyrkorna i Sveriges kristna råd som vi för några veckor sedan yttrade oss över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) och här nu yttrar oss över den komplementerande promemorian.

Sammanfattning

– Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget om uppehållstillstånd på grund av anknytning i visa fall.

– Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget om undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar.

– Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget att återinföra särskilt ömmande omständigheter för barn samt förslaget att vuxna som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och fått en särskild anknytning till Sverige får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

– Sveriges kristna råd anser att en långsiktigt hållbar migrationslagstiftning måste innefatta en hållbar lösning för de ungdomar som omfattas eller har omfattats av gymnasielagen.

Synpunkter på förslagen

Sveriges kristna råd instämmer i regeringens analys att en migrationslagstiftning baserad på betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik i vissa fall kommer leda till orimliga konsekvenser. Det är därför välkommet att regeringen agerar för att försöka läka dessa brister. Sveriges kristna råd vill dock framhålla att bristerna i många fall är en konsekvens av att tillfälliga uppehållstillstånd införs som huvudregel. En sådan ordning har Sveriges kristna råd, liksom många andra remissinstanser, avstyrkt. Sveriges kristna råd vill därför åter framhålla att permanenta uppehållstillstånd bör vara huvudregel.

Sveriges kristna råd anser att förarbetena i flera fall är begränsade och att konsekvenserna av de aktuella förslagen därför till stor del kommer att avgöras genom den praxis som utvecklas i rättstillämpningen. För att säkerställa att lagstiftarens intention uppnås kan det därför krävas förtydliganden på vissa områden.

Undantag på grund av anknytning i vissa fall

Sveriges kristna råd har i yttrandet över En långsiktigt hållbar migrationspolitik uppmanat regeringen att ytterligare anpassa regelverket för att säkra att personer som inte kunnat leva tillsammans i hemlandet, exempelvis på grund av att de är HBTQ-personer, får rätt till familjeåterförening.

Sveriges kristna råd tillstyrker därför förslaget i promemorian som innebär en möjlighet till uppehållstillstånd på grund av anknytning för en person som har för avsikt att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd om förhållandet har etablerats redan i hemlandet.

Sveriges kristna råd vill dock uppmärksamma att förslaget innebär att den anhöriga kommer behöva intervjuas vid en svensk ambassad om sitt förhållande. Det kan hos den anhöriga finnas en rädsla för att berätta om sin normbrytande relation för den som genomför intervjun, i vissa fall en lokalanställd landsman.

Undantag från försörjningskravet vid anhöriginvandring för kvotflyktingar

I yttrandet över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik har Sveriges kristna råd lyft de svårigheter som kvotflyktingar och deras anhöriga har för att hinna ansöka om återförening inom tremånadersfristen. Sveriges kristna råd tillstyrker därför förslaget att tremånadersfristen ska räknas från anknytningspersonens inresa i Sverige.

Sveriges kristna råd anser samtidigt att försörjningskrav inte bör tillämpas när anknytningspersonen är skyddsbehövande.

Uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl

Sveriges kristna råd tillstyrker förslaget att särskilt ömmande omständigheter åter ska gälla för barn. Detta är också vad Sveriges kristna råd framförde i yttrandet över betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik. Sveriges kristna råd anser även att barn som vistats en stor del av sin barndom i Sverige i större utsträckning än hitintills bör omfattas av bestämmelsen särskilt ömmande omständigheter. Detta oavsett om barnen vistats i Sverige med eller utan uppehållstillstånd.

I promemorian föreslås även att ”en vuxen person som har vistats i Sverige med uppehållstillstånd och under den tiden fått en särskild anknytning till Sverige” får beviljas tillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande. Syftet med detta förslag är att personer ska kunna beviljas uppehållstillstånd i de fall där den nya ordningen med tidsbegränsade uppehållstillstånd skulle leda till orimliga konsekvenser. I promemorian anges vidare ett antal exempel där uppehållstillstånd ska kunna beviljas vuxna med anledning av detta förslag.

Med den mer restriktiva migrationslagstiftning som föreslås i betänkandet är det än viktigare att det finns humanitära säkerhetsventiler. Sveriges kristna råd tillstyrker därför förslaget att vuxna med särskild anknytning till Sverige får beviljas uppehållstillstånd om omständigheterna är särskilt ömmande.

Sveriges kristna råd anser att det utifrån promemorian är oklart om de s.k. gymnasielagsungdomarna kommer att omfattas av förslaget. Är avsikten att bestämmelsen ska omfatta gymnasielagsungdomarna bör detta förtydligas.

Sveriges kristna råd konstaterar att den praxis som finns avseende synnerligen/särskilt ömmande omständigheter och anpassning till Sverige som uppstått vid lång vistelse i landet är mycket restriktiv. Det finns därmed en risk att tillämpningen av den justerade bestämmelsen även fortsättningsvis kommer vara så restriktiv att många personer i de grupper som anges i promemorian ändå kommer utvisas efter flera års legal vistelse i Sverige. Bestämmelsen bör därför förtydligas för att undvika detta. Sveriges kristna råd anser att detta är av vikt för att bestämmelsen om humanitära skäl ska vara långsiktigt hållbar.

Sveriges kristna råd vill särskilt framhålla att en långsiktigt hållbar migrationslagstiftning även måste innefatta en hållbar lösning för de ungdomar som omfattas eller har omfattats av gymnasielagen.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö
telefon 0705-696 496

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss