Kollektcirkulär som skickats ut till Svenska kyrkans församlingar:

Dagens texter talar till oss om den kämpande tron. I den gammaltestamentliga läsningen möter vi Elia som är på flykt och fruktar för sitt liv och i evangeliet möter vi en kvinna som är utstött ur gemenskapen. På olika sätt kämpar de för sin tro. Deras situation är inte olik många människors i olika delar av vår värld idag. Många är på flykt, ofta för sin tro eller på grund av diskriminering av olika slag.

Dagens kollekt till Sveriges kristna råd (SKR) ger oss möjlighet att stödja dessa människor och genom olika kanaler erbjuda skydd och bereda plats för dem i kyrka och samhälle. I Sveriges kristna råd möts de flesta av Sveriges kyrkor, som genom sitt medlemskap också deltar i det gemensamma arbetet mot rasism och främlingsfientlighet.

Genom arbetsgruppen för migrations- och integrationsfrågor har SKR under året agerat aktivt inom migrations- och integrationsområdet genom bland annat opinionsbildning och kontakter med myndigheter, som t ex Migrationsverket. Två viktiga frågor, som under året stått i förgrunden, är rätten till asyl för kristna konvertiter och en generös asylpolitik gentemot flyktingar från inbördeskrigets Syrien.

Sveriges kristna råd, kyrkorna tillsammans i Sverige, är också en del av den internationella ekumeniska rörelsen där arbetet för fred, demokrati och mänskliga rättigheter är en viktig del. Genom den Europeiska kyrkokonferensens migrantarbete bidrar vi till att försvara rättssäkerhet och humanitet när människor vill komma till Europa. Genom Kyrkornas världsråds program mot rasism, som spelat en så viktig roll för solidariteten med rasismens offer i södra Afrika, kan SKR fortsätta med stödet till kyrkor runt om i världen som arbetar för att övervinna rasism överallt där den existerar.

Dagens kollekt till Sveriges kristna råd är ett stöd till Kyrkornas världsråd program mot rasism, den Europeiska kyrkokonferensens migrantarbete och SKRs eget arbete med migrant-, flykting- och integrationsfrågor.

Vi tackar för församlingarnas stöd till vårt arbete mot rasism och främlingsfientlighet genom gåvor och förböner.

Plusgiro och Bankgiro för Sveriges kristna råd:
Plusgiro: 648 97 51-5
Bankgiro: 5834-8756

 

Fortsätt läsa mer från oss