riksdag

Till:
Kammarkollegiet
103 15 Stockholm

Alvik den 14 december 2022

Yttrande över förslag till Kammarkollegiets föreskrifter om avgifter vid registrering av idéburna organisationer
Diarienummer: 8979-2022

Yttrande:

  • Sveriges kristna råd avstyrker förslaget. Detta eftersom vi anser att den angivna avgiftsnivån i alltför hög grad negativt kommer påverka mindre organisationers vilja att registrera sig.
  • Sveriges kristna råd anser att kravet på fortsatt avgift fem år efter eventuellt beslut om avregistrering kommer att avskräcka mindre organisationer från registrering. Vår bedömning är att många mindre organisationer kommer att se det som en orimligt stor ekonomisk risktagning och därför välja bort registrering.
  • Sveriges kristna råd menar att principen om full kostnadstäckning antingen bör omprövas eller omvandlas till en avgift som beräknas proportionerligt utifrån organisationernas storlek.

Kommentar:

Kammarkollegiets beräkning av avgiftsnivån utgår från full kostnadstäckning. Denna beräkning har vi ingen anledning att ifrågasätta i sig, även om vi noterar att den nu föreslagna avgiften på 12 000 kr per år är mångdubbelt högre än det tidigare angivna förslaget. Däremot ifrågasätter vi konsekvensutredningens yttrande om att avgiftens nivå inte är så hög att det kommer att utgöra ett hinder eller påverka viljan att registrera sig. För många av våra mindre medlemskyrkor kan inte 12 000 kr ses som en obetydlig summa, särskilt inte om man förbinder sig att betala den i minst fem år. I realiteten innebär det en lägsta insats på 60 000 kr.

Regeringens proposition ”Idéburen välfärd (2021/22:135)” anger explicit att intentionen med registreringen är att främja ett ökat idéburet deltagande i välfärden (s 10). Den höga avgiften tror vi kommer att motverka denna avsikt, särskilt när det gäller mindre organisationer. För att det ska vara rimligt för mindre idéburna aktörer att registrera sig bör avgiften antingen sänkas generellt, eller anpassas utifrån organisationernas storlek.

För Sveriges kristna råd

Sofia Camnerin, generalsekreterare, telefon: 08-453 68 01
Handläggare: Jan Eckerdal, telefon: 08-453 68 04


Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss