Utbildning Institutionssjälavården 2020/2021

Sveriges kristna råd inbjuder till en gemensam utbildning för medarbetare med tjänster inom institutionssjälavården. Syftet är att stärka identiteten som medarbetare inom institutionssjälavårdens olika fält, fördjupa kunskap och kompetens, samt dra nytta av erfarenheter mellan de olika fälten.

 • Startdatum 2021-03-15
 • Slutdatum 2021-03-19
 • Tid Hela dagen
 • Plats Stiftsgården Marielund
  Stiftsgårdsvägen 21
  Ekerö
Laddar Karta...

Utbildningen vänder sig till dig som är ny i tjänsten eller snart ska börja en tjänst inom något av fälten inom institutionssjälavården; Sjukhuskyrkan, Andlig vård i Kriminalvården, Universitetskyrkan, Militärsjälavården, Kyrka-Polis och Kyrka–Arbetsliv. Utifrån gemensamma frågeställningar om att verka som själavårdare på en annan arena varvas föreläsningar, gruppsamtal och litteraturstudier under utbildningen. Vill du veta mer om innehåll och upplägg kan du ta del av kursplanen – se längre ner på sidan.

Utbildningen har tidigare varit uppdelad på två kursperioder om vardera tre dagar, men från och med hösten 2020 kommer den att innefatta fem dagar vid ett kurstillfälle. Kursen ges i den nya formen för första gången den 15-19 mars 2021. För att bereda plats åt alla så ges samma kurs den 19-23 april 2021. Därefter räknar vi med att det blir ett utbildningstillfälle per år, under våren.

Anmälan och kostnad

Anmälningsformulär för utbildningen finns allra längst ner på denna sida. Sista anmälningsdag är den 2 november 2020.

Kostnad 6.700 kr och då ingår enkelrum.

Stipendium för utbildningen finns att söka.
Läs mer här (PDF): Stipendium Gemensam utbildning

Kursledningen följer utvecklingen av pandemin och myndigheternas rekommendationer och vidtar de åtgärder som behövs.

Har du frågor kring utbildningen hör av dig till den handläggare/konsulent som ansvarar för det fält inom institutionssjälavården där du är verksam.

Olika arbetsområden och finansiering

Andlig vård i Kriminalvården (Nav)
Du som börjar arbeta inom Nav ska först gå den kurs som är endast för Nav-medarbetare. Den kursen hålls under april eller maj månad. Efter den kursen deltar du sedan i den gemensamma utbildningen följande läsår. Kostnaden för kursen och resan bekostas av Sveriges kristna råd (Nav) med medel från Kriminalvården. Arbetsgivaren står för arbetstiden.

Sjukhuskyrkan
Denna utbildning utgör den första delen i Sjukhuskyrkans kompetensprogram (steg A). Informationen om hela utbildningsprogrammet finns på www.sjukhuskyrkan.se. Tanken är att den som påbörjar tjänst bör rikta in sig på att gå denna utbildning så snart som möjligt. Medarbetare från Svenska kyrkan kontaktar i första hand Kimmo Kling. Frågor om kurskostnad hänvisas till arbetsgivaren. Medarbetare från övriga samfund ska i första hand kontakta Gunnel Andréasson. Det gäller bland annat frågor som rör kostnaden för utbildningen och de medel som myndigheten SST förmedlar för utbildningsinsatser.

Kyrka-Polis
Samverkansgruppen för Kyrka-Polis i samverkan på nationell nivå representeras av samfunden Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Katolska kyrkan. Även Polisförbundet och ST deltar i samverkan. Samverkan sker på lokal nivå genom präster, pastorer och diakoner som sänds av sin församling och samverkar med lokalpolisområdet där församlingen finns. Krav att du först gått Kyrka-Polisutbildningen.

Kyrka-Arbetsliv
Kyrka-Arbetsliv i Samverkan är en resurs i det lokala arbetslivet där präst, pastor eller diakon som har en del av sin arbetstid på en arbetsplats. Det kan vara på en flygplats, industri eller köpcentrum.

Universitetskyrkan
Den gemensamma grundutbildningen riktar sig till präster, pastorer, diakoner eller andra medarbetare i Svenska kyrkan och frikyrkorna. Den är tänkt för den som är ny medarbetare för att få en bra grund för sitt arbete. Utbildningen är behörighetsgivande för dig som är frikyrklig medarbetare. För de svenskyrkliga deltagarna står arbetsgivaren för kostnaderna, medan de frikyrkliga finansieras av Sveriges Frikyrkosamråd.

Militär själavård
Utbildningen är en del av de kompetensutbildningar som samtliga pastorer/själavårdare i försvarsmakten skall gå. Den är tänkt av ligga som grund för och skapa förståelse för, det själavårdsarbete som bedrivs i en myndighet som präglas av insatser nationellt och internationellt och där själavårdaren kan hamna i skarpa situationer som kräver en stark förankring i sin prästidentitet och roll som själavårdare. Under utbildningen möter man själavårdare i andra kontexter vilket bidrar till ökad förståelse för kollegor i andra forum och därmed skapar en bättre förståelse för sin egen miljö i ett annat rum än den kyrkliga kontexten.
Utbildningen belastas den egna organisationsenheten (förbandet).


Kursplan

Antagningskriterier
Utbildningen riktar sig till nyanställda med tjänst i Andlig vård inom hälso- och sjukvård (Sjukhuskyrkan), Universitetskyrkan, Andlig vård i kriminalvården, Kyrka-Polis, Kyrka-Arbetsliv och Militärsjälavården.

Utbildningens syfte
Syftet är att öka medarbetarnas förståelse och kompetens i sin särskilda roll inom sjukhus, universitet, kriminalvård, kyrka/polis, kyrka/arbetsliv och inom militärsjälavården, samt att stärka identiteten som medarbetare i dessa miljöer. Detta sker genom omvärldsanalys och reflektion kring yrkesidentitet och rollen som själavårdare och medarbetare i institutionsmiljön.

Syftet med att erbjuda denna utbildning gemensamt för de olika grenarna inom institutionssjälavården är bland annat att:

 • Ge möjlighet till en gemensam omvärldsanalys och teologisk reflektion.
 • Tillsammans bearbeta frågor som kommer av att vara gäst på en annan institution/arbetsplats.
 • Uppmärksamma arbetsuppgifter och teman som är gemensamma för de olika fälten och fördjupa dem tillsammans.
 • Öka kunskapen och förståelsen av vad det innebär att arbeta på en ekumenisk och i många fall mångreligiös arbetsplats.
 • Utbyta erfarenheter mellan de olika fälten.
 • Synliggöra själavården på olika samhällsinstitutioner och stärka dess dignitet

Följande tema är fokus för kursens utformning
Yrkesidentitet: Vilken är min roll inom institutionen/på arbetsplatsen där jag verkar? Vad skiljer min yrkesidentitet från andra professioner på arbetsplatsen där jag arbetar? Vilka särskilda krav ställs jag inför som själavårdare på institutionen? Vad krävs av mig som person och hur värnar jag min integritet som människa och i min yrkesroll? Hur bemöter jag ”den andre” i respekt och öppenhet?

Institutionen: Vad utmärker den arbetsplats/den institution där jag har min uppgift? Vilken ”plats” har Sjukhuskyrkan/ Universitetskyrkan/ Andlig vård i kriminalvården/ Kyrka-Polis/ Kyrka-Arbetsliv/ Militärsjälavården inom institutionens organisation? Vad innebär det att vara medarbetare på en annan arena än kyrkan, utsänd av kyrkor och trossamfund? Vilka särskilda krav ställer det på mig som medarbetare?

Omvärldsanalys: Hur ser ”sammanhanget” ut idag där vi som medarbetare har vår uppgift? Kan vi urskilja samhällstrender som påverkar institutionerna och därmed vårt arbete som själavårdare? Hur kan vi beskriva och förstå vårt samhälle idag, inte minst med tanke på skilda livstolkningar, olika religiösa trosuppfattningar och olika kulturella bakgrunder och rötter?

Redskapen: Vilka är redskapen för den som arbetar inom en institution? Hur kan de redskap vi har till förfogande stärkas och förfinas? Hur formas det enskilda samtalet och vad är dess villkor? På vilket sätt gestaltas gudstjänster och vad betyder riten? Hur ger vi rum för en teologisk och etisk reflektion och vilken betydelse har den?

Arbetsformer
Utgångspunkten i lärandet är den kunskap och kompetens som medarbetarna redan har med sig och som de förvärvat genom sin yrkesutbildning och sina erfarenheter i kombination med den erfarenhet som finns hos kursansvariga samt förmedlas under utbildningsdagarna. En grundläggande hållning i utbildningen är därmed att uppmuntra medarbetarna att ta bruk av kunskap och tidigare erfarenheter i reflektionen kring uppgifter och situationer som delvis är nya. Samtidigt är målet att fördjupa kompetensen för arbete med själavård inom dessa specifika fält, genom föreläsningar, reflektion i grupp, studiebesök, litteratur och litteraturseminarier.

Kursen innefattar en kurs omfattande fem dagar samt litteraturstudier inför kursen.

Kursledningen förbehåller sig rätten att sätta samman kursen med hänsyn till arbetsfält, yrkeskategori, kön och ålder.


Om andlig vård inom institutioner

Att hitta ett bra ord på svenska för det som på engelska benämns chaplaincy är inte enkelt. I nuläget används ordet ”institutionssjälavård” för några arbetsfält som både är utmanande och spännande att arbeta inom. Arbetsfälten som i detta sammanhang innefattas i begreppet är Andlig vård inom Kriminalvården, Kyrka–Arbetsliv, Kyrka–Polis, Sjukhuskyrkan och Universitetskyrkan. Arbetet inom dessa fält sker ekumeniskt och medarbetarna representerar olika kyrkor och samfund.

Arbetsfälten knyter an till skilda delar av samhället och till olika livssituationer för medmänniskor, men det finns ändå många gemensamma nämnare. Huvuddelen av arbetet är förlagt till arenor utanför kyrkornas väggar. Som medarbetare hamnar man mitt i flödet av tankar, åsikter och samhällstrender, de djupnande samtalen blir många och ofta rör sig samtalen i gränsland av skiftande slag.


Anmälan

Utbildning Institutionssjälavården 2020/21

 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.


Kontaktpersoner

Om du har några frågor om det här evenemanget hjälper vi gärna till.

Susanne Rodmar
Gunnel Andréasson