DEBATT Utredningen av den svenska migrationspolitiken har fått för kort tid på sig. Det, i kombination med politiskt tryck, riskerar att skada rättssäkerheten för människor på flykt. Det skriver åtta medlemsorganisationer i Concord Sverige.

Regeringen tillsatte i mitten av juni en parlamentarisk utredning om Den framtida svenska migrationspolitiken.

Efter att ha tagit del av utredningens direktiv känner vi en stark oro för att brådska, och att politiskt tryck kommer att leda till förslag som allvarligt nedmonterar rättssäkerheten för människor på flykt.

Migrationsdebatten präglas av kortsiktiga förslag där fokus ligger på att stoppa och sätta tak för migration. Media har rapporterat om politiska uppgörelser mellan partier som har slutits redan innan utredningen börjat arbeta.

Vi ser, och oroas över, en utveckling där populistiska vindar styr över dagordningen.

Kommittén har nu mindre än ett år på sig att avhandla frågor som kommer att få stora konsekvenser för människor på flykt. Vi är många som har kritiserat den extremt korta utredningstiden för så viktiga frågor.

Utredningen ska bland annat avhandla frågor om permanenta eller tillfälliga uppehållstillstånd, klassificering av länder som säkra, samt hur Sverige kan bidra till jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Detta är frågor som förhandlas parallellt på EU-nivå och som utredningen behöver förhålla sig till.

Concord Sverige med de undertecknande medlemsorganisationerna vill därför uppmärksamma kommittén och ledamöterna på följande områden som vi följer noggrant på EU-nivå:

1. Uppehållstillstånd
I EU förespråkar Sverige möjlighet till permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande. Rimligtvis borde samma ställningstagande gälla på nationell nivå.

Vi uppmanar utredningen att behålla den svenska hållningen att den person som har beviljats asyl också ska kunna få möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Forskning visar att permanenta uppehållstillstånd gynnar både individen och samhället. Så länge EU-länderna gemensamt inte tar ett motsatt beslut bör Sverige utnyttja möjligheten att fortsätta ha permanenta uppehållstillstånd som regel.

2. Säkra länder
Klassificering av vissa länder som säkra ursprungsländer är extremt riskfyllt och bryter mot alla människors rätt att få sina individuella skäl prövade. Om en skyddssökande person har flytt från ett land som finns på listan över säkra länder tillämpas nämligen en så kallad snabbutredning.

Att använda listor med länder som anses säkra leder oftare till slentrianmässig handläggning, där man inte i någon större utsträckning tar in och värderar landinformation. Situationer i länder kan ändras snabbt och landinformationen måste vara ständigt aktuell.

I en snabb process kan det vara svårt för en asylsökande att känna förtroende nog att berätta om svåra skäl som särskild utsatthet på grund av religionstillhörighet, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Nära hälften av EU:s medlemsländer har valt att inte ha den här typen av listor. Det finns alltså inget som tvingar Sverige att ta fram och använda en lista över säkra länder.

Erfarenheter från medlemsländer visar dessutom att det är mer effektivt att tillämpa nationella asylprocesser än att ta fram listor på säkra länder.

3. Solidariskt mottagande av människor på flykt
Sverige ska inte backa från ansvaret att ta emot människor på flykt. Sverige vill gärna vara en förebild i internationella sammanhang med en human och generös migrationspolitik och uppmanar också andra länder till att agera på liknande sätt.

I EU har försöken att solidariskt dela på ansvaret för skyddssökande strandat, då länder som Ungern, Italien och Polen tvärt säger nej till att ta emot människor på flykt.

Ett av utredningens direktiv handlar om att Sverige ska bidra till att en jämnare fördelning av asylsökande inom EU kommer till stånd. En möjlighet finns i de samtal som Tyskland och Frankrike initierade i juli med de länder inom EU som är villiga att ta emot skyddssökande. Gruppen kallas Coalition of the willing.

Den enda rätta vägen för Sverige är att ansluta sig till koalitionen och därmed agera för säkra och lagliga vägar till Europa. Vi kan inte låta katastrofen med båtar på Medelhavet som förbjuds att gå i hamn få fortsätta.

Vi uppmanar utredningen att:
•Utnyttja möjligheten att behålla permanenta uppehållstillstånd i nationell lagstiftning
•Förkasta listor på säkra ursprungsländer
•Förorda att Sverige ansluter sig till Coalition of the willing för att bidra till ett jämt och solidariskt mottagande

När vår värld står inför stora utmaningar får vi inte glömma vårt gemensamma ansvar för att värna om alla människors universella rättigheter, inklusive asylrätten.

Målet måste vara hur vi på bästa sätt kan garantera dessa rättigheter, inte hur vi snabbast kan förhandla bort dem.

Deidre Palacios
Vice förbundsordförande, RFSL

Eliot Wieslander
Generalsekreterare, Läkare i världen

Martin Nihlgård

Generalsekreterare, IM individuell människohjälp

Daniel Grahn
Generalsekreterare, Erikshjälpen

Karin Wiborn
Generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Erik Lysén
Chef, Act Svenska kyrkan

Mayson Joacimsbarn Persson
Vice ordförande, RFSL ungdom

Mohamed Ibrahim
Generalsekreterare, Islamic relief Sweden

Samordnat av Concord Sverige


Debattartikeln i Altinget

https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/concord-vi-maaste-ansluta-oss-till-koalitionen

Slutreplik
https://www.altinget.se/sakerhet/artikel/concord-mp-maaste-driva-paa-i-fraagan-dar-s-sviker

Fortsätt läsa mer från oss