riksdag

Till
Socialdepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-04-19

Yttrande över promemorian
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Diarienummer S2021/03267

Sveriges kristna råd har tidigare yttrat sig över promemoriorna Covid-19-lag (S2020/09214) den 22 december 2020 och Ändringar i begränsningsförordningen (S2021/01524) den 26 februari 2021. Sveriges kristna råd har med hänsyn till den rådande situationen accepterat de förslag som där presenterats. I detta yttrande kommenteras förslaget om fortsatt giltighet av covid-19-lagen.

Sammanfattning

Sveriges kristna råd accepterar förslagen i promemorian vad gäller covid-19-lagen.

Sveriges kristna råd framhåller fortsatt vikten av det begränsade tidsspannet då lagen får negativa konsekvenser för grundläggande fri- och rättigheter.

Sveriges kristna råd understryker att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet.

Sveriges kristna råd noterar att lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen) och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen inte är träffsäkra för trossamfunden. Sveriges kristna råd föreslår att en regel om minst 10 kvadratmeter per person även ska gälla för allmänna sammankomster för religionsutövning.

Kommentarer

Lagarnas giltighetstid

Sveriges kristna råd accepterar förslaget att de tillfälliga lagarnas giltighetstid förlängs. Sveriges kristna råd delar promemorians skrivning att det är av stor vikt att lagarna endast gäller så länge det är motiverat med hänsyn till smittspridningen och att en förlängning av lagarnas giltighet med fyra månader förefaller rimlig.

Begränsningen av grundläggande fri- och rättigheter

I promemorian markeras vikten av att inskränkningar i grundläggande fri- och rättigheter inte bör vara mer omfattande eller vara längre än vad som är absolut nödvändigt. Sveriges kristna råd har i flera remissyttranden framfört att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd och att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion enskilt och tillsammans är en grundlagsskyddad rättighet.

Allmänna sammankomster i kyrkorum

Sveriges kristna råd välkomnar den ökade flexibilitet som Folkhälsomyndighetens remissyttrande 26 februari 2021 talar om. Sveriges kristna råd ser positivt på förslaget till ökad flexibilitet vad gäller inomhus- och utomhusmiljöer samt på att hänsyn tas till allmänna sammankomster inomhus där deltagarna anvisas sittplatser. Sveriges kristna råd delar uppfattningen att förslagen om nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utomhus skulle kunna innebära att en mindre långtgående inskränkning av mötes- och demonstrationsfriheten. Förslagen skulle kunna innebära ökade möjligheter för gudstjänstfirande där smittskyddshänsyn kan tas på ett ansvarsfullt sätt.

Sveriges kristna råd vill samtidigt peka på att det fortfarande finns en bristande träffsäkerhet i förutsättningarna för gudstjänster och andra religiösa sammankomster – vilka är en viktig del av många människors liv. Sveriges kristna råd vill påminna om att deltagande i ett regelbundet gudstjänstliv för många människor är grundläggande. Digitalt filmade eller strömmande alternativ kan inte ersätta närvaron i den gemensamma gudstjänsten med dess karaktär av gemensam tillbedjan och möte med Gud och andra kristna. För medlemmar i vissa av våra medlemskyrkor är också den regelbundna delaktigheten i förvaltandet av och mottagandet av sakramenten en avgörande del i det kristna livet.

Sveriges kristna råd föreslår därför att kvadratmeterregeln ska gälla för allmänna sammankomster för religionsutövning. Den inkonsekvens som idag råder i förhållande till exempelvis gym kan därmed korrigeras och träffsäkerheten i åtgärderna stärkas. De flesta kyrkorum är utformade så, att betydligt fler än åtta personer kan delta i gudstjänster på ett smittsäkert sätt.

Vikten av ett vidare hälsobegrepp och trossamfundens bidrag

Att värna livhandlar både om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv. Detta är angeläget i den situation vi nu befinner oss med långvarig begränsning i möjligheten att bearbeta pandemins existentiella dimensioner. Detta har konstaterats såväl beträffande den andliga vården i hälso- och sjukvården som den andliga vården i kriminalvården. Trossamfundens långsiktiga bidrag till folkhälsan framstår därför som mycket viktigt, både i det aktuella läget och för att ge goda förutsättningar för framtiden.

Särskilt fokus på barn och ungas hälsa

Regeringen har i tidigare skrivningar betonat betydelsen av att barnkonsekvensanalyser ska göras inför beslut. Sveriges kristna råd har i tidigare remissvar framhållit vikten av att konsekvenser för barn och unga analyseras inför beslut och åtgärder.

Ekonomisk kompensation

Sveriges kristna råd vill på nytt påminna om att dagens begränsning i deltagarantal i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär ekonomiska konsekvenser även för trossamfunden. När gudstjänster endast i mycket begränsad omfattning kan genomföras fysiskt innebär det bland annat att kollekter inte kunnat samlas in i den utsträckning som annars är möjligt. Det är därför rimligt att även trossamfunden ges möjlighet till ekonomisk kompensation från det offentliga, på motsvarande sätt såsom en rad andra aktörer i samhället. Det är angeläget att generella stöd utformas så att trossamfundens verksamhet omfattas.

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Församlingarnas verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Kyrkorna inom Sveriges kristna råd vill även i fortsättningen ha beredskap att snabbt anpassa sin verksamhet efter nationella och regionala råd och rekommendationer och genomföra verksamheten på det sätt som förutsättningarna medger. Vi inser att nya regler som möjliggör att på nytt mötas i våra kyrkor samtidigt ställer krav på medvetenhet, ansvar och mycket konkret arbete för att undvika smittspridning. Att värna liv handlar både om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv.

För Sveriges kristna råd
Björn Cedersjö, tf generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss