riksdag

Till:
Folkhälsomyndigheten
171 81  Solna

Alvik 2021-05-06

Yttrande över remissen
Förslag till föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Diarienummer 01435-2021

Sammanfattning

Sveriges kristna råd accepterar förslagen som gäller allmänna sammankomster i förslag till föreskrifter.

Sveriges kristna råd framhåller att föreskrifterna fortsatt får negativa konsekvenser för grundläggande fri- och rättigheter, samt barn och vuxnas hälsa i ett existentiellt, andligt perspektiv.

Sveriges kristna råd understryker att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet.

Sveriges kristna råd noterar att föreskrifter (HSLF FS 2021:2) om allmänna sammankomster gör det möjligt för trossamfunden att anpassa antalet besökare efter lokalens storlek, dock med en begränsning på max 50 inomhus.

Sveriges kristna råd betonar att det är viktigt att föreskrifter och rekommendationer står i proportion till både smittspridningen och aktörernas förutsättningar. Att värna liv handlar både om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv. Här har kyrkorna en viktig samhällsuppgift.

Sveriges kristna råd har också uppmärksammat en tilltagande frustration över hittills inkonsekventa regler för trossamfund som håller på att underminera följsamheten samt svårigheten hos våra medlemskyrkor att planera verksamhet när regler ändras med kort varsel.

Kommentarer

Förslagens föreskrifter
Sveriges kristna råd accepterar förslaget som gäller allmänna sammankomster i förslag till föreskrifter. Sveriges kristna råd noterar förslag om beräkningar av tillgänglig yta, att personal ska få information om hygienåtgärder och kunna dokumentera smittskyddsåtgärder, samt att särskilda villkor ska gälla om det finns anvisade sittplatser med ett maxantal på 50 besökare. 

Begränsningen av grundläggande fri- och rättigheter
Sveriges kristna råd har i flera remissyttranden framfört att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd och att religionsfriheten och möjligheten att utöva religion enskilt och tillsammans är en grundlagsskyddad rättighet.

Allmänna sammankomster i kyrkorum och möjlighet att fira gudstjänst utomhus
Sveriges kristna råd välkomnar den ökade flexibilitet som Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter talar om. Sveriges kristna råd noterar förslag till ökad anpassbarhet vad gäller inomhus- och utomhusmiljöer, samt allmänna sammankomster där deltagarna anvisas sittplatser. Sveriges kristna råd delar uppfattningen att fler sammankomster kommer att kunna hållas och därmed innebär en mindre långtgående inskränkning av mötes- och demonstrationsfriheten. Förslagen innebär ökade möjligheter för gudstjänstfirande där smittskyddshänsyn kan tas på ett ansvarsfullt sätt.

Sveriges kristna råd vill påminna om att deltagande i ett regelbundet gudstjänstliv för många människor är ett mycket djupt grundläggande behov. Digitalt filmade eller strömmande alternativ kan inte ersätta närvaron i den gemensamma gudstjänsten med dess karaktär av gemensam tillbedjan och möte med Gud och andra kristna. För medlemmar i vissa av våra medlemskyrkor är också den regelbundna delaktigheten i förvaltandet av och mottagandet av sakramenten en avgörande del i det kristna livet.

De flesta kyrkorum är utformade så, att avstånd om 1 meter i olika riktningar ska kunna säkras mellan sällskap om fyra.

Beskrivning av problemet
Sveriges kristna råd noterar analysen om pandemins konsekvenser för människors hälsa på lång och kort sikt, vårdpersonals pressade situation och deras behov av återhämtning och vila. Samtidigt vill Sveriges kristna råd framhålla folkhälsa i ett vidare perspektiv. Hälsobegreppet innefattar också den existentiella hälsan. Till människors grundläggande behov hör också gemenskap och delaktighet med andra, samt rätten att få utöva sin religion. Trossamfunden ser därför sitt långsiktiga bidrag till folkhälsan som mycket angeläget, både i den nuvarande situationen och på längre sikt.  

Särskilt fokus på barn och ungas hälsa
Folkhälsomyndigheten noterar att föreskrifterna inte får några särskilda konsekvenser för barn utan snarare positiva sådana. Sveriges kristna råd delar de positiva aspekterna på barns och vuxnas ökade möjligheter att delta i arrangemang. I Konsekvensutredningen betonar Folkhälsomyndigheten behovet av fysisk aktivitet. Sveriges kristna råd vill dock även understryka barn och ungas existentiella, andliga behov. Att många barn och unga har drabbats psykiskt och existentiellt av pandemin behöver också tas i beaktande.

Ekonomiska konsekvenser
Sveriges kristna råd vill på nytt påminna om att begränsningar i deltagarantal i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär ekonomiska konsekvenser även för trossamfunden. När gudstjänster endast i begränsad omfattning kan genomföras fysiskt innebär det bland annat att kollekter inte kunnat samlas in i den utsträckning som annars är möjligt.

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Församlingarnas verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Kyrkorna inom Sveriges kristna råd vill även i fortsättningen ha beredskap att anpassa sin verksamhet efter råd och rekommendationer och genomföra verksamheten på det sätt som förutsättningarna medger. Vi tillförsäkrar att de att nya regler som möjliggör att fler kan mötas i våra kyrkolokaler och utomhus, kommer att mötas upp enligt de föreskrifter som anges kring hygien och avstånd. Att värna liv handlar både om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv.

För Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss