riksdag

Till:
Folkhälsomyndigheten
171 82  Solna

Alvik 2021-11-24

Remissvar på
”Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”
Diarienummer 04707-2021

Yttrande

Sveriges kristna råd har granskat promemorian och avger följande yttrande:

Sveriges kristna råd accepterar förslaget i promemorian och noterar att det innehåller ett alternativ för allmän sammankomst för fler än 100 deltagare inomhus, där vaccinationsbevis inte krävs. Detta gör det möjligt för Sveriges kristna råd att godta förslaget.

Sveriges kristna råd understryker att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet. Den juridiskt möjliga begränsningen av mötesfriheten som i detta fall använts innebär en allvarlig begränsning av religionsfriheten.

Sveriges kristna råd påminner om att kyrkorna i Sveriges kristna råd under hela pandemitiden tagit stort ansvar för att bedriva sin verksamhet så smittsäkert som möjligt. Detta är något som kyrkorna kommer att fortsätta med så länge smittskyddsläget kräver.

Sveriges kristna råds synpunkter

Vaccinationsbevis och kyrkorna
Det förslag som nu läggs fram innehåller ett alternativ för allmän sammankomst för fler än 100 deltagare inomhus, där det inte krävs vaccinationsbevis. Detta gör det möjligt att godta förslaget. Vår uppfattning är att den grundläggande rättighet som religionsfriheten utgör inte har belysts i de förslag som tidigare lagts fram. Det har inte tillräckligt uppmärksammats att det finns en principiell skillnad mellan sammankomster för religionsutövning och allmänna sammankomster av evenemangskaraktär.

I tidigare remissvar har Sveriges kristna råd avstyrkt förslag om införande av vaccinationsbevis som krav i samband med religiösa sammankomster. Detta eftersom en sådan individuell kontroll av gudstjänstbesökare inte överensstämmer med vårt grundläggande förhållningssätt till gudstjänst och därtill kolliderar med rätten att fritt få utöva sin religion. Vi menar att krav på vaccinationsbevis vid gudstjänster eller andra religiösa samlingar skulle innebära en mycket allvarlig inskränkning av människors möjlighet att utan yttre kontroll delta i organiserad religionsutövning. I jämförelse med andra utfärdade restriktioner ser vi vaccinationsbevis som en större inskränkning. Detta argumenterar vi utförligare för i vårt remissvar på promemorian ”Vaccinationsbevis som smittskyddsåtgärd” (S2021/06359).

Hanteringen av trossamfunden under pandemin
I olika sammanhang har trossamfunden haft anledning att kritisera myndigheters och regeringens förhållningssätt till trossamfunden. Trossamfunden har under hela pandemin tagit ansvar och gjort insatser för att informera om vikten av att minska smittspridningen, om hur man skyddar sig och att man ska vaccinera sig. Trots att uppskattning för detta har uttryckts i möten och överläggningar, har trossamfunden inte nämnts tillsammans med kulturen och idrotten vid allmänna presskonferenser och liknande.

Trossamfunden når människor som inte har förtroende för myndigheter och andra offentliga institutioner. Det är angeläget att trossamfunden nämns i positiva sammanhang med sitt bidrag till hela samhället och inte endast då problem diskuteras. Detta riskerar att öka polariseringen i samhället. Regering och myndigheter har här ett viktigt ansvar.

Folkhälsans existentiella dimensioner
I tidigare remissvar till regeringen har vi framhållit att värnande av liv både handlar om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv. Detta är angeläget i den situation vi nu befinner oss med långvarig begränsning i möjligheten att bearbeta pandemins existentiella dimensioner. Trossamfunden har en unik möjlighet och förmåga att bidra till att främja människors hälsa i vid bemärkelse och att tillgängliggöra resurser för den existentiella hälsan, vilket är av betydelse för hela samhället. Trossamfundens långsiktiga bidrag till folkhälsan i vidare mening är väsentligt att uppmärksamma, både i det aktuella läget och för att ge goda förutsättningar för framtiden.

För Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, generalsekreterare, telefon 08 – 453 68 01
Handläggare: Jan Eckerdal, telefon: 08 – 453 68 04

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss