riksdag

Till:
Folkhälsomyndigheten
171 82  Solna

Alvik 2021-06-22

Yttrande över promemorian
Förslag på ändringar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Diarienummer: 02765-2021

Sammanfattning

Sveriges kristna råd har granskat promemorian och tillstyrker förslagen.

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Församlingarnas verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna.

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har i tidigare remissvar framhållit den grundlagsskyddade religionsfriheten och vikten av att människor får utöva sin religion, samt att konsekvenser för barn och unga särskilt ska analyseras inför beslut och åtgärder. Sveriges kristna råd har pekat på barns och ungas behov av trygga meningsfulla sammanhang, existentiell hälsa och andlig utveckling.

För Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss