logotype-Inflationen gör att organisationen behöver se över sin verksamhet och  att ekonomin måste anpassas till verkligheten, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, SKR.

Styrelsens beslut 2010, efter en framtidsutredning som tydliggjorde rådets uppdrag och funktion, har varit en vägvisare till framtida prioriteringar och organiseringen. Ett minskat informationsbidrag från Sida har gjort att Kyrkornas globala vecka har tvingats till nerdragningar.

Fredsarbetets koordinatortjänst och arbetet med kyrka-skola har också minskat i omfattning.  Tjänsten som frikyrkosamordnare övergick vid årsskiftet till Sveriges frikyrkosamråd. Dessutom har minskningar skett inom stabsfunktionen. Tjänsten organisationssekreterare har avslutats och ersätts av en assistent till generalsekreteraren och personalsekreterartjänsten är avslutad och fördelas på andra befintliga tjänster.

Totalt har kansliet under år 2013 minskat med drygt två heltidstjänster. På Sveriges kristna råds kansli i Ekumeniska centret i Alvik arbetar idag 17 personer med olika anställningsgrad. Kanslisamverkan sker med Sveriges frikyrkosamråd.

-Det är alltid arbetsamt när en arbetsplats omorganiseras och när medarbetare får förändrade uppdrag. Inför 2014 har vi en hållbar och långsiktig strategi enligt de beslut som styrelsen tagit, säger Karin Wiborn.

SKR:s inkomster kommer från de 25 medlemskyrkornas medlemsavgifter, samt bidrag från exempelvis Sida, Folke Bernadotteakademin, Kriminalvården och Svenska missionsrådet. En annan inkomst är de kollekter som tas upp i kyrkor runt om i landet.

Fortsätt läsa mer från oss