riksdag

Till:
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Alvik den 3 oktober 2022

Yttrande över promemorian ”Ett utvidgat utreseförbud för barn” (Ds 2022:9)
Diarienummer: S2022/02585

Promemorian berör frågor som är väsentliga för Sveriges kristna råd då barnet har en särställning i Bibeln och i kristen tro.  Vi är därför måna om ett regelverk som säkerställer barnets grundläggande rättigheter och möjligheter till trygghet.

Synpunkter på betänkandet

  • Sveriges kristna råd tillstyrker förslagen i promemorian.
  • Sveriges kristna råd understryker vikten av att en kunskapshöjande insats genomförs (5.4.7).
  • Sveriges kristna råd efterfrågar att kunskapshöjande insatser, förutom mot socialtjänsten, även riktas mot BVC, skola, förskola och andra sammanhang som arrangeras av civilsamhället och välfärdsaktörer där barn kan beröras. 

För Sveriges kristna råd

Sofia Camnerin, generalsekreterare, telefon: 08-453 68 01
Handläggare: Samuel Hummerdal, telefon: 08-453 68 41

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss