riksdag

Till
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-08-24

Yttrande över promemorian
Ett förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27
Diarienummer: Ju2021/01818

Inledning

Sveriges kristna råd utgår från en kristen människosyn som värnar varje människas okränkbara värde som skapad till Guds avbild. Trenden där minoriteter försöks tystas genom hot, hat och våld är i direkt motsats till vår människosyn och de mänskliga rättigheterna.

Det är mot denna bakgrund som Sveriges kristna råd yttrar sig över promemorian Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27)

Sammanfattning

  • Sveriges kristna råd ser positivt på ambitionen att tydligare följa Sveriges åtagande av FN:s internationella konvention om avskaffandet av alla former av rasdiskriminering.
  • Sveriges kristna råd anser att ett förbud kan fungera som ett positivt stöd för utsatta individer och grupper genom att markera mot rasistiska organisationer.
  • Sveriges kristna råd anser att benämningen ”förbud mot rasistiska organisationer” är missvisande, då förslaget endast avser rasistiska organisationer som genom kriminella handlingar förföljer en folkgrupp.
  • Sveriges kristna råd anser att det finns en risk att lagstiftningen kan användas av organisationer som återkommande gör främlingsfientliga utspel, där en nedlagd anmälan kan användas för att legitimera organisationen.
  • Sveriges kristna råd anser att befintliga lagar så som hatbrottslagstiftningen kan stärkas och användas i högre utsträckning än vad den gör idag.
  • Sveriges kristna råd anser att det finns en risk att lagstiftningen kan leda till en svårdefinierbar gräns, där åsikts- och föreningsfriheten kan komma att hotas på längre sikt.

Synpunkter på betänkandet

Sverige har återkommande kritiserats av FN för att inte ha förbjudit rasistisk organisering i enlighet med FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering (CERD) som Sverige ratificerade 1971. Sveriges kristna råd ser positivt på ambitionen att tydligare följa åtagandena i konventionen.

Sveriges kristna råd noterar att det endast är organisationer som förföljer personer och organisationer utifrån rasistiska motiv som förbjuds i den föreslagna lagstiftningen, medan andra diskrimineringsgrunder lämnas utanför. Därtill definieras begreppet rasism i betänkandet endast som förföljelse baserat på ”etniskt ursprung, hudfärg eller ras”. Rasism som grundar sig i föreställningar om exempelvis nedärvd kultur eller religion lämnas därmed utanför. Ett förbud kan dock bli en markering mot rasistiska organisationer, som i viss mån kan fungera som ett positivt stöd för utsatta individer och grupper.

Sveriges kristna råd ser dock svårigheter i tillämpningen av den föreslagna lagen där partier och organisationer som återkommande gör främlingsfientliga och rasistiska utspel, eller deras medlemmar, sannolikt inte kommer beröras. Detta eftersom lagen endast berör organisationer som genom brottslighet förföljer en folkgrupp. Sveriges kristna råd anser att det finns en risk att lagstiftningen kan användas av organisationer som återkommande gör främlingsfientliga utspel, där en nedlagd anmälan kan utnyttjas för att legitimera organisationen. En sådan risk har tidigare identifieras i utredningen SOU 1991:75 där frågan om förbud av rasistiska organisationer tidigare utretts.

Sveriges kristna råd anser att tillgänglig lagstiftning så som hatbrottslagstiftningen ska stärkas och användas i högre utsträckning för att bemöta hot, hat och våld från våldsbejakade grupper och individer. En starkare hatbrottslagstiftning ger också en möjlighet att stärka utsatta grupper och individers yttrandefrihet och demokratiska utrymme.

Sveriges kristna råd anser att det finns en risk att lagstiftningen kan leda till en svårdefinierbar gräns, där åsikts- och föreningsfriheten kan komma att hotas på längre sikt. Dessa friheter är utifrån trossamfundens och civilsamhällets perspektiv extra viktiga att värna.

För Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss