Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

Till
Justitiedepartementet

Alvik den 26 juni 2020

Promemorian Ett ändrat förfarande för att anmäla områden som omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende

(Diarienummer: Ju 2020/01879/L7)

Sveriges kristna råd är en paraplyorganisation med 26 medlemskyrkor och 3 observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Många av rådets medlemskyrkor arbetar sedan lång tid med att möta och stödja asylsökande och nyanlända. I detta arbete är den kristna människosynen och övertygelsen om varje individs okränkbara värde är basen och grunden.

Sveriges kristna råds yttrande

Sveriges kristna råd ställer sig positiv till förslaget om ett ändrat förfarande för att anmäla områden som ska omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende.

Skäl för yttrandet

Den 1 januari 2020 infördes regeln att en asylsökande som bor i ett område med socioekonomiska utmaningar som huvudregel inte har rätt till dagersättning eller särskilt bidrag enligt lagen om mottagande av asylsökande med flera. Möjligheten öppnades för vissa, av regeringen utpekade, kommuner att anmäla till Migrationsverket att en eller flera delar av kommunen ska omfattas av denna reglering.

Flera kommuner har anmält att hela kommunen, inklusive områden som inte är socioekonomiskt utsatta, ska omfattas av begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende. Sveriges kristna råd anser att om områden som inte har sociala och ekonomiska utmaningar omfattas av en sådan begränsning ger det en signal om att människor som söker asyl är en belastning. Detta motverkar enligt Sveriges kristna råds uppfattning ett socialt hållbart mottagande och i förlängningen ett socialt hållbart samhälle.

Av respekt för individens självbestämmanderätt och möjlighet att planera sitt liv bör sådana begränsningar minimeras. Närhet till släkt, vänner, landsmän eller trossyskon kan bidra till trygghet, ett socialt sammanhang och vägar in i det nya samhället. Mot denna bakgrund ställer sig Sveriges kristna råd positivt till förslaget som innebär att länsstyrelsen ges möjlighet att förhindra att en kommun anmäler ett område utan att förhållandena där motiverar en anmälan.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare
Peter Karlsson
E-post: peter.karlsson@skr.org

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss