riksdag

Till
Justitiedepartementet
103 33. Stockholm

Alvik den 10 mars 2020

Yttrande över SOU 2019:49 En ny terroristbrottslag

Diarienummer Ju2019/03942/L5

Sveriges kristna råd har tagit del av utredningen om en ny terroristbrottslag (SOU 2019:49).

Vi har i vår granskning särskilt reflekterat över hur trossamfunden kan beröras av utredningens förslag. Där har vi fokuserat hur begreppet terroristorganisation definieras samt vad straffrättsligt samröre med en sådan organisation kan tänkas innebära i praktiken.

Sveriges kristna råd tillstyrker utredningens tanke om en samlad lagstiftning mot terroristbrott. Utredningen har på ett genomtänkt sätt identifierat och presenterat lösningar för en ändamålsenlig och överskådlig straffrättslig reglering på terrorismområdet.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Björn Cedersjö, handläggare
telefon, 0705-696 496

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss