riksdag

Alvik den 22 maj 2018

Till
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm

ku.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över Ds 2018:4
En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

Diarienummer 1<112018/00365/ DISK

Sveriges kristna råd tillstyrker förslagen som lämnas i promemorian.

Sveriges kristna råd anser att civilsamhällets möjligheter att verka fritt, självständigt och fullt ut är grundläggande förutsättningar för att kunna värna demokratin och att främja de mänskliga rättigheterna i Sverige. Det är djupt oroväckande att många av civilsamhällets organisationer, inklusive trossamfund, upplever att deras verksamhet ifrågasätts, lokaler utsätts för skadegörelse och att företrädare utsätts för hot, hat och olika typer av våldsaktioner. Det är därför glädjande och angeläget att regeringen föreslår en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder för det civila samhället och att denna omfattar fler organisationer än tidigare.

Som framgår av promemorian upplever kyrkorna att verksamhet och lokaler ibland utsätts för hot eller skadegörelse vilket drabbar församlingen med en känsla av otrygghet. Flera exempel ges i promemorian. Det är glädjande att även Svenska kyrkan, enligt de föreslagna skrivningarna, ges möjlighet att söka stöd för säkerhetshöjande åtgärder.

Eftersom kretsen för stödberättigade nu breddas till att omfatta fler organisationer, finns det anledning för regeringen att noga följa att avsatta medel motsvarar de faktiska behoven av säkerhetshöjande åtgärder. Det finns en oro hos kyrkorna att de medel som anslagits eller utlovats inte kommer att räcka till i den nya situationen.

Det framgår inte uttryckligen av förordningen om stöd också kan sökas för utbildning i säkerhetsfrågor. Denna möjlighet behöver finnas även fortsättningsvis.

Sveriges kristna råd stödjer förslagen att Kammarkollegiet ska ansvara för prövning och fördelning av anslaget liksom att polismyndighetens yttrande ska inhämtas.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 453 68 23 bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss