riksdag

Till
Socialdepartementet

Alvik den 15 mars 2019

Yttrande över betänkandet
En arvsfond i takt med tiden – En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden

SOU 2018:70

Diarienummer S2018/04805/FST

Sveriges kristna råd (SKR) har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet och vill meddela följande synpunkter varav de avslutande två till stor del överensstämmer med dem som lämnats av SST.

  • Endast ett begränsat antal projekt har tilldelats kyrkor och kristna organisationer från arvsfonden. SKR anser dock att medlen från Allmänna arvsfonden har en mycket viktig funktion i att möjliggöra olika utvecklingsprojekt för barn, unga och personer med funktionsnedsättning. Det är välkommet att en översyn av regelverket kring den Allmänna arvsfonden nu genomförs i syfte att få ett hållbart regelverk. SKR instämmer i betänkandets huvudsakliga innehåll men vill framföra några synpunkter och förslag.
  • Att villkoret för att kunna få stöd ur fonden ändras från att vara ”nyskapande och utvecklande” till att vara ”utvecklande” är positivt eftersom det kan ge möjlighet för fler att söka medel ur fonden. Det tidigare kravet på att även vara nyskapande kunde medföra att antalet sökande begränsades på ett onödigt sätt. Processen att hitta fler möjliga nya projekt framgent underlättas genom en sådan formulering. Detta kan även ge SKR:s medlemskyrkor och andra organisationer bättre möjlighet att söka bidrag för olika projekt.
  • SKR vidhåller den uppfattning som nyligen framfördes i remissvaret över betänkandet ”Statens stöd till trossamfund i ett mångkulturellt Sverige” att ett förtydligat demokratikriterium behöver utformas. Detta är dock, som utredningen själv anför, inte en enkel uppgift och en risk finns att de föreslagna formuleringarna speglar åsikter i ett visst historiskt och samhälleligt skeende och att värderingar förändras. Utmaningar som för närvarande finns mot demokratin i Sverige är, som kommittén demokrati 100 år hävdat, ett demokratiskt utanförskap på grund av utsatthet, hot mot det demokratiska samtalet i vårt land, antidemokratiska krafter och polarisering, hat och desinformation. För att få en enhetlig syn i frågan bör dock inte demokrativillkor för arvsfondens stödutgivning införas innan utredningen om demokrativillkoren i statlig bidragsgivning har slutförts och remissbehandlats (Dir 2018:19). Som kyrkorna även framhållit är det viktigt att de resonemang som presenteras kring trossamfundens rätt att välja ledare och organisationsform liksom rätten att ha vissa olika teologiska övertygelser om äktenskap och abort och andra medicinsk-etiska frågor respekteras. Kommentaren om respekt för civil olydnad är principiellt viktig.
  • 7.4.2 Stöd ska inte få lämnas till en organisation med anknytning till terrorism eller som i övrigt inte respekterar mänskliga rättigheter. SKR finner det olyckligt att förslaget föreslås ha ett tillägg som möjligen kan utformas som en lista av övrigt. Hur ska en sådan i praktiken kunna stödja och främja en rättssäker bedömning? Ska en sådan kunna ändras och göras längre när ytterligare punkter kan behöva tillfogas? Om en bedömning från fall till fall ska göras, hur blir den rättssäker över tid?
  • En utökad målgrupp gällande stöd från Allmänna arvsfonden – Allmänna arvsfonden kom till efter beslut år 1928. Under åren har dess verksamhet utvecklats och expanderats men målgruppen för att nyttja medel ur fonden har inte varit föremål för större diskussion. Det är ett faktum att Allmänna arvsfonden har vissa svårigheter med att hela tiden finna goda projekt bland de mottagare för medel som existerar. Till de stora mängder medel som förvärvas genom arv har under senare tid tillkommit medel från den återvinning av metall som begravningsväsendet tillför. För att bli en arvsfond i tiden skulle det nu kunna gå att utöka målgruppen. En sådan lämplig skulle vara till förmån för kyrkor, organisationer och föreningar som arbetar med projekt för till Sverige nykomna, oavsett ålder.

För Sveriges kristna råd
Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare:
Jakob Evertsson
tel 08-453 68 27
jakob.evertsson@skr.org

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss