riksdag

Till
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-04-30

Yttrande över betänkandet SOU 2020:79
Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen

Diarienummer A2020/02630

Inledning

Sveriges kristna råd uppmärksammar barn och ungdomars rättigheter och delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort. Under det senaste året (2020-2021) har ett bredare arbete pågått i samtal med Skolverket och ansvarig utbildningsminister gällande ungdomars erfarenheter av kränkning och utsatthet på grund av religion och trosuppfattning. I februari 2020 presenterade Sveriges kristna råd en rapport (https://www.skr.org/wp-content/uploads/2020/02/unga-troende-i-samhallet-16-sidor-den-29-april-2020.pdf) som vittnade om att religionsundervisningen och skolmiljön är en utmanande plats för många unga troende. I det arbetet utkristalliserades också svårigheten i att göra anmälningar som enskild individ, varför vi med glädje ger svar på remissen. Sveriges kristna råd ser allvarligt på diskriminering och arbetar dagligen med frågorna på olika områden, så även barn och unga.

Sammanfattning

Sveriges kristna råd anser det vara grundläggande att barn och elever som upplever diskriminering i skolmiljö vet till vem och vilken instans de ska vända sig och vill därmed tillstyrka förslaget om att, inom det skollagsreglerade området, flytta ansvar för tillsynen av diskrimineringslagen (2008:567) från Diskrimineringsombudsmannen till Skolinspektionen.

Sveriges kristna råd tillstyrker huvudsakligen utredningens förslag men önskar ett klargörande när det gäller förskolor som drivs av enskild huvudman.

Utveckling av synpunkter

Sveriges kristna råd är en sammanslutning av 29 medlemskyrkor där ett fåtal av dessa också är huvudmän för enskilda konfessionella friskolor. Respektive kommun ansvarar för tillsyn av förskolor med enskild huvudman, var vi menar att utredningen leder till ett antal frågor och önskar få förtydligande kring dessa. Hur samordnas tillsynsansvaret mellan kommunen och Skolinspektionen? Ska frågor gällande diskriminering i förskolor, med enskild huvudman, fortsatt hänvisas till Diskrimineringsombudsmannen? Vi ser också en risk i att ansvaret för att huvudmännen efterlever läroplaner och skollag handhas av kommunen men att ärenden som rör diskriminering ska hanteras av Skolinspektionen? Här anser Sveriges kristna råd att perspektiven saknas och önskar ett förtydligande kring detta.

Möjligtvis hade ett bredare perspektiv angående barn i skolmiljö på internet kunnat skrivas fram. När det i dessa särskilda tider suddats ut en skiljelinje mellan skolmiljö och hemmet anser Sveriges kristna råd att det också är av stor vikt att fundera på hur barnens skolmiljö i hemmet följs upp i relation till diskriminering och kränkande behandling. Givetvis kommer ett större arbete att ske digitalt framöver med utarbetade moduler och där vill Sveriges kristna råd särskilt sätta ljuset på Internet och de forum som skapats under Covid-19 för hemmastudier där barn riskerar att fara illa utan en ansvarig som överblickar vad som sker.

Vidare anser Sveriges kristna råd att utredningen tar ett övergripande ansvar för både skola och förskola rörande styrdokument, skollagen och det som rör diskriminering och kränkningar. Sveriges kristna råd vill tillstyrka förslaget och det arbete mot diskriminering som framläggs genom samordning genom överföring av både tillsynsansvaret och talerätten till Skolinspektionen.

För Sveriges kristna råd
Björn Cedersjö, tf generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Handläggare: Amanda Carlshamre
E-post: amanda.carlshamre@skr.org
Telefon: 08 – 453 68 00

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss