Panelsamtal om diskriminering i samband med religion under Järaveckan. Bilda på alla fem i panelen.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har nu slutredovisat det regeringsuppdrag som handlar om diskriminering som har samband med religion.
”Diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, är ett omfattande samhällsproblem som påverkar människor i deras vardag”, skriver DO i ett pressmeddelande.

Det senaste året har DO arbetat med ett regeringsuppdrag som handlat om att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning. I arbetet har DO gått igenom anmälningar till DO, rättsfall och befintlig svensk forskning på området. DO har dessutom genomfört dialogmöten med fler än 50 organisationer och trossamfund, bland annat Sveriges kristna råd och medlemskyrkorna.

Sveriges kristna råd har även medverkat i flera av DO:s seminarier om denna kartläggning under året. Bland annat på Järvaveckan och MR-dagarna.

– Det är slående att de organisationer vi mött, ger en sådan samstämmig bild av diskriminering, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i DO:s pressmeddelande.

DO menar att diskrimineringen drabbar enskilda med olika religioner eller trosuppfattningar, och inom alla samhällsområden. Utsattheten handlar bland annat om att barn trakasseras i skolan, arbetssökande sorteras bort i rekryteringsprocesser och att familjer upplever hinder i kontakter med sjukvården. Diskriminering och negativa föreställningar om religion påverkar många människors livsvillkor och utgör ett reellt hinder för individers tillgång till lika rättigheter och möjligheter.

– Det är tydligt att de som på olika sätt är synliga i sin tro, till exempel flickor och kvinnor som använder slöja, är särskilt utsatta för diskriminering – inte minst i skolan, säger Lars Arrhenius.

DO skriver också att underlaget visar att det finns kunskapsluckor och behov av ytterligare arbete och kunskap för att komma till rätta med diskrimineringen.

(Bilden är från Järvaveckan när generalsekreterare Sofia Camnerin medverkade i DO:s seminarium.)


Läs DO:s hela slutredovisning till regeringen

Här hittar du hela slutredovisningen

Fortsätt läsa mer från oss