Det är en ökning med 50 procent vilket välkomnas av Sveriges frikyrkosamråd (FSR) som administrerar tjänsterna. – Det har legat ett hårt tryck på församlingarna att ekonomiskt bära tjänsterna, säger Gunnel Andreasson, ansvarig för den andliga vården.

Från att ha legat på sex miljoner om året blir det statliga stödet till den andliga vården nu nio miljoner i regeringens höstbudget. Sveriges frikyrkosamråd tolkar det som att syftet är att satsa mer på invandrarsamfunden, både kristna och andra religioner. På många områden kompletterar trossamfunden där staten inte räcker till, till exempel i det sociala ansvarstagandet för utstötta människor. I samband med större olyckor och kriser i samhället blir kyrkor och sjukhuskyrkan naturliga samlingspunkter och ett stort stöd för många.

Den andliga vården inom sjukvården, traditionellt kallad sjukhuskyrkan, är en viktig resurs såväl för sjukhusen som för den enskilde. Behovet av de olika trosinriktningarnas närvaro inom den andliga vården inom sjukvården efterfrågas i allt större utsträckning. Områden där betydelsefulla insatser görs är psykosocialt stöd, avlastningssamtal, beredskap kvällar och helger, sorgegrupper med mera. Utöver detta deltar medarbetare inom den andliga vården på sjukhusen i olika utbildningar för sjukhusens medarbetare när det gäller religion och kultur. Bidraget till andlig vård inom sjukvården går till den del av den ekumeniska sjukhuskyrkan som är kopplad till de trossamfund som idag får statligt bidrag och administreras av Sveriges Frikyrkosamråd.

Bidraget utgår idag för lokala sjukhuspastorer, präster, diakoner, ordenssystrar och imamer. I genomsnitt täcker bidraget cirka 30 procent av kostnaden för en medarbetare, resterande del av kostnaden bärs upp av de lokala församlingarna, något som varit svårt. Detta har gjort att det under de senare åren har dragits ner på antalet tjänster.

Bidraget betalas ut via Nämnden för statligt stöd till trossamfund. För 2012 har nämnden fördelat 6 115 000 kronor till andlig vård inom sjukvården. Den nivåökning som regeringen nu föreslår innebär att utrymmet för bidrag till andlig vård inom sjukvården höjs med cirka 50 procent från och med 2013

Fortsätt läsa mer från oss