Uttalande SKR:s årsmöte den 22–23 maj 2023

Sveriges kristna råd uppmanar regeringspartierna och övriga riksdagspartier att alltid värna människovärdet vid utformningen av och förändringar av migrations-, integrations- och rättspolitiken. I Sveriges kristna råd möts 27 medlemskyrkor och tre observatörer fördelade på fyra kyrkofamiljer. Vi är övertygade om att en politik som bygger på medkänsla och respekt för individen och mänskliga rättigheter, leder till lagstiftning som är hållbar över tid och blir till gagn för vårt samhälle.

Sveriges kyrkor har i dagarna mötts till årsmöte i Tensta. Vi har besökt olika kyrkors församlingar i Akalla, Spånga-Kista och Tensta. Våra kyrkor på plats vittnar om ett outtröttligt engagemang, mycket god vilja, gränsöverskridande samarbete mellan lokala kyrkor och trossamfund, för dessa platsers bästa. Vi hör ofta att dessa förorter är särskilt utsatta, men här finns också stora möjligheter.

En grundprincip för alla Sveriges kristna råds kyrkor är varje människas okränkbara värde och värdighet. Vi ska bemöta varje människa som om det vore Jesus Kristus själv vi mötte. Detta får betydelse för synen på den som är på flykt, söker asyl, lever i hemlöshet eller är i behov av stöd på andra sätt. Det uttrycks i det omfattande diakonala arbetet i form av psykosocialt stöd, stöd vid möten med myndigheter, matutdelning, språkundervisning och andra former av verksamhet bland grupper i samhället som ställs utanför det offentligas stöd. Viljan att visa barmhärtighet gentemot främlingen och omsorg om den som behöver,[1] är ett lackmustest på ett samhälles trovärdighet.

Sedan 2016 har lagstiftningen på migrationsområdet skärpts. Flera samhällsutmaningar adresseras genom ytterligare begränsningar på migrations- och integrationsområdet. Kyrkorna delar den oro som många känner kring dessa utmaningar och växande segregation. Detta har vi behandlat vid vårt rådsmöte om kyrkornas arbete relaterat till gängvåld, otrygghet och föreslagna förändringar i migrationspolitiken. Samtidigt är vi kallade att ingjuta hopp och värna allas rättigheter, särskilt i tider av oro och nöd. Vi har också en uppgift att vara en profetisk röst och påtala det som är orättfärdigt. Vi vill därför betona vikten av att vid varje åtgärd och förändring respektera människovärdet, och i synnerhet barnets rättigheter. Att personer som flytt från krig och förföljelse och som fått skydd i Sverige, nu kommer att få sin rätt att återförenas med sina familjemedlemmar villkorad och ibland omöjliggjord, kan inte vara rätt väg att gå för förbättrad integration. Inte heller att ytterligare begränsa möjligheterna att bevilja uppehållstillstånd. Integrationen främjas snarare av en politik som upprättar människor och hjälper till självständighet, egenmakt och trygghet.

Vi uppmanar även oss själva, och alla människor av god vilja, att likt den barmhärtige samariern[2] se till medmänniskans behov, oavsett nationalitet och andra avgränsningar.


[1] Se till exempel Femte Moseboken 10:19.

[2] Se Lukasevangeliet 10:25-37.

Fortsätt läsa mer från oss