dagendebatt barnkonventionen

DEBATT För att alla barn ska få goda livsmöjligheter krävs ett gemensamt ansvarstagande. Det skriver representanter för Sveriges kristna råd och menar att barnkonventionen bör göras till svensk lag.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde, oavsett var barnet bor i vår värld. Inget barn ska behandlas illa. Vid alla beslut som rör ett barn så ska barnets bästa komma i främsta rummet.

Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas i sin kropp och själ. Barn har rätt att komma till tals och vara delaktiga i alla frågor som berör dem. Barn ska få påverka sin vardag och sina livsomständigheter med hänsyn till sin ålder och mognad.

Vi lever i en värld som ska räcka till för alla. I Sverige finns det cirka två miljoner barn. I världen finns det ungefär två miljarder barn.

Alla barn har rätt att leva. Rätt att skratta, att leva ett liv fullt av kärlek och glädje, att ha en familj. Rätt att gå i skolan, träffa kompisar, gå till kyrkan, spela fotboll och tycka till om saker. Alla barn har även rätt att heta något, att drömma och att ha en födelsedag.

Alla barn har rätt till en god barndom, fylld av tro och med möjlighet till andlig utveckling, hopp om en trygg framtid och kärlek i form av en närvarande familj, gemensam tid och nära vuxenrelationer.

För föräldrar och andra vuxna i barns närhet är utmaningen att följa och stödja barnen central. Föräldrar bör ges ekonomiskt och annat stöd i utförandet av sin viktiga uppgift som fostrare.

Alla barn bör känna att de är välkomna med i kyrkans verksamhet, att de blir sedda, hörda och att de kan vända sig till kyrkan. Barn behöver uppleva livsglädje och hopp och få stärkt förmåga att möta livets utmaningar.

Goda liv förutsätter tillit och ansvar. Det förutsätter ett samhälle som förmår att vara värdigt tillit och som tar sitt ansvar för att barnets bästa ska värnas. I det samhällsansvaret är barnkonventionen och det tredje tilläggsprotokollet viktigt för att stärka och värna barnets rätt.

Om barnkonventionens stadgar blev svensk lag skulle den vara direkt tillämpbar på området där Sverige i dag fått kritik från FN:s barnrättskommitté. Det tredje tilläggsprotokollet ger barn, vars rättigheter har kränkts, möjligheten att få klaga över brott mot sina rättigheter vid en svensk myndighet.

Sveriges kristna råd (SKR) vill uppmärksamma rättigheterna för barn och unga och deras delaktighet i såväl kyrkornas liv som samhället i stort. Ett uttryck för detta är att SKR är medlem i ”Nätverket för barnkonventionen” tillsammans med ett fyrtiotal andra organisationer.

Kyrkorna arbetar i dag på flera olika sätt för att efterfölja barnkonventionen, exempelvis i arbetet mot att förebygga kränkningar och övergrepp genom riktlinjer, skrifter och utbildningsprogram och handledning för att praktiskt arbeta med barnkonsekvensanalyser.

För att alla barn ska få goda livsmöjligheter krävs ett gemensamt ansvarstagande. Därför uppmanar vi landets beslutsfattare att:
– göra barnkonventionen till svensk lag
– ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om barns klagorätt.

Amanda Carlshamre, Svenska Kyrkans Unga.
Ingmarie Cederholm, Frälsningsarméns Ungdomsförbund.
Johanna Björkman, Salt/EFS.
Ellen Skånberg, Sensus.
Lena Olsson Fogelberg, Svenska kyrkan.
Gunilla Ikponmwosa, Equmenia/Equmeniakyrkan.
Hannah Kroksson, Svenska kyrkan.
Madeleine Sundell, Frälsningsarmén.
Marina Andersson, Pingst.
Karin Wiborn, Sveriges kristna råd (sekreterare)

Kyrkornas samrådsgrupp för barnkonventionen genom Sveriges kristna råd.

Läs artikeln i tidningen Dagen

http://www.dagen.se/debatt/g%C3%B6r-barnkonventionen-till-lag-1.273397

 

Fortsätt läsa mer från oss