Debatt: ”Religionsfriheten är hotad i Bulgarien”

Ett nytt bulgariskt lagförslag skulle drabba små religiösa grupper hårt. Förslaget saknar motsvarighet i demokratiska rättsstater och står i direkt strid med Europakonventionen som Bulgarien har ratificerat, skriver kyrkoledarna Daniel Alm, Anders Arborelius, Dioscoros Benjamin Atas, Antje Jackelén och Karin Wiborn i Svenska dagbladet.

DEBATT Religionsfriheten hotas i Bulgarien. Nu på fredag ska Bulgariens parlament ta ställning till ett lagförslag som skulle inskränka fundamentala mänskliga fri- och rättigheter i landet. Den föreslagna lagstiftningen drabbar alla religiösa grupper som samlar mindre än 1 procent av befolkningen bakom sig. Detta slår bland annat mot Bulgariens katoliker, lutheraner och pingstvänner.

Om lagen antas skulle flera trossamfund fråntas rätten till statliga subventioner och samtidigt nekas ekonomiskt stöd till sin verksamhet från omvärlden. Dessutom skulle deras möjlighet till internationell samverkan med den kyrkliga gemenskapen reduceras. Detta lagförslag saknar motsvarighet i demokratiska rättsstater och står i direkt strid med Europakonventionen som Bulgarien har ratificerat.

Utvecklingen är mycket allvarlig. Bulgarien är på väg bort från den väg som landet var inslagen på. I och med upptagandet som medlemsland i EU år 2007, skrev svenska utrikesdepartementet om Bulgarien att lagstiftningen anger att: ”Religionsfriheten är grundläggande, absolut, subjektiv, personlig och okränkbar”. Detta kan snart vara ett historiskt påpekande. För att citera den katolske biskopen i Sofia: ”Lagförslaget är en sorglig påminnelse om ett kommunistiskt förflutet som vi inte trodde skulle återvända.”

Tidigare har det krävts en statlig registrering för att få utöva sin religion offentligt i Bulgarien. Nu skärps kraven i lagförslaget som backas upp av landets tre största politiska partier. Här föreslås det bland annat att:
• Endast bulgariska medborgare har rätten att bli präster, pastorer, imamer, rabbiner eller motsvarande.
• Endast teologisk utbildning i Bulgarien accepteras.
• Endast trossamfund som samlar mer än 1 procent av befolkningen får driva teologisk utbildning.

Katolska kyrkans präster i Bulgarien är nästan uteslutande utlänningar och även de bulgarer som utbildat sig till katolska präster har gjort det i utlandet eftersom den möjligheten saknas i Bulgarien.

Den nya lagen skulle begränsa utländska prästers och pastorers möjlighet att medverka i en gudstjänst. Det får ske endast tillsammans med en bulgarisk motsvarighet. Men hur ska det gå om staten nekar trossamfund rätten att utbilda församlingstjänare?

Artikel nio i Europakonventionen fastslår att:

”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.”

Lagförslaget skulle inskränka rätten för medlemmar i flera kyrkotraditioner att utöva sin tro genom både gudstjänst och undervisning.

Det aktuella lagförslaget har tillkommit med hänvisning att skydda Bulgariens religiösa liv från utländskt inflytande. Ett argument som förts fram är att lagen ska ”stoppa alla aktiviteter […] som riktar sig mot nationell säkerhet, den sociala ordningen, folkhälsa och moral”.

Trots initiala invändningar från landets samlade religiösa ledarskap har den politiska ledningen gått vidare med lagförslaget.

Demokratin måste vinnas av varje generation. Denna sanning är bekant och har upprepats många gånger. Lika sant är att varje generation måste finna sina värderingar. Runtom i världen ser vi hur demokratiska val och processer resulterar i inskränkningar av såväl demokratin som mänskliga fri- och rättigheter. Detta visar att demokratin behöver en värdegrund som ger varje människa ett okränkbart och absolut värde. Exemplet med Bulgarien påminner oss åter om att Europa inte är något undantag. Hur länge ska detta få fortgå?

Nästa år är det val till Europaparlamentet. Värderingsfrågorna måste aktualiseras. Sveriges riksdag, regering och parlamentariker i Europaparlamentet kan inte stillatigande se på hur EU-medlemsländer inskränker de mänskliga fri- och rättigheterna.

Som företrädare för de fyra kyrkofamiljerna inom Sveriges kristna råd, kräver vi att:
• Utrikesdepartementet kallar till sig den bulgariske ambassadören för att framföra Sveriges oro för inskränkningen av religionsfriheten i landet.
• Riksdagens utrikesutskott framför till det bulgariska parlamentet sin oro för inskränkningen av religionsfriheten i landet.
• En ny regering väljer att prioritera värnandet av religionsfriheten.

Om lagen antas, anser vi att Bulgarien bör anmälas till Europadomstolen för att den bulgariska staten fråntar landets medborgare sina rättigheter som de har i enlighet med Europakonventionen.

Daniel Alm
föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan

Anders Arborelius
kardinal, Katolska kyrkan

Dioscoros Benjamin Atas
ärkebiskop, Syrisk-ortodoxa kyrkan

Antje Jackelén
ärkebiskop, Svenska kyrkan

Karin Wiborn
generalsekreterare, Sveriges kristna råd

Läs artikeln i Svenska dagbladet

https://www.svd.se/religionsfriheten-ar-hotad-i-bulgarien

Fortsätt läsa mer från oss