Sveriges kristna råds beredande årsmöte som var planerat att hållas i Hudiksvall 13-14 maj fick ställas in på grund av Coronapandemin. SKRs ordinarie årsmöte äger rum 10-11 maj 2021.

Idag hölls ett konstituerande styrelsemöte där föreståndare Daniel Alm, Pingst – Fria församlingar i samverkan, valdes till ny ordförande för Sveriges kristna råd för det kommande året. Ordförandeskapet varar ett år och alternerar mellan representanterna från de fyra kyrkofamiljerna i SKR:s presidium.

– Ekumenik när den fungerar som bäst visar att vi kan mötas även om vi har olika teologiska uppfattningar, säger Daniel Alm och fortsätter:
– Andens enhet är mycket mer än en åsiktsgemenskap och i ekumeniken kan en del av detta förverkligas. Jag tror också att enhet mellan kristna innebär ett stöd till vårt uppdrag att förmedla evangeliet till folket.

De fem presidieledamöterna leder styrelsens arbete och är officiella företrädare, exempelvis i kontakten med regeringen och media. Presidiet består av föreståndare Daniel Alm, Pingst – fria församlingar i samverkan, ärkebiskop Antje Jackelén, Svenska kyrkan, biskop Anders Arborelius, Stockholms katolska stift, ärkebiskop Benjamin Atas, Syrisk-ortodoxa kyrkan och generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd.

– Genom att kyrkoledarna turas om att leda vårt arbete skapas engagemang, delaktighet och ansvar vilket ökar inflytandet och ger god kunskap om varandra, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

– Som ordförande hoppas jag kunna tillföra ett positivt anslag för den kristna gemenskapen i Sverige till att bli mer och mer uppdragsorienterad, säger Daniel Alm.
– Coronatiden visar på stora behov och stora möjligheter och här behöver kyrkan finnas med. Med respekt både för min egen tillhörighet i pingströrelsen och frikyrkorörelsen och i respekt för andra kristna traditioner vill jag också bidra till att ekumenik inte behöver betyda utslätande av den egna identiteten, utan att vi istället stärker varandra i att vara de vi är, fortsätter Alm.

Under rådande Coronapandemi har Sveriges kristna råd gjort flera uttalanden riktade till regeringen. Det handlar främst om två frågor: behov av stöd till de mest utsatta i samhället som hemlösa och asylsökande, samt önskan om ett ekonomiskt stödpaket till trossamfunden. Även det praktiska arbetet inom rådet har under våren ställts om, exempelvis inom Sjukhuskyrkan, arbetet inom Kriminalvården och det Ekumeniska följeslagarprogrammet. På SKR:s hemsida finns en samlingssida med råd, bön, andakter, påverkansinsatser och länksamling till kyrkorna och myndigheter.

Styrelsemötet genomfördes digitalt.

Antal medlemskyrkor är oförändrat sedan förra årsmötet. Inom Sveriges kristna råd finns 26 medlemskyrkor och tre observatörer med totalt drygt sex miljoner medlemmar. Dessa kyrkor rymmer de olika kristna traditionerna i vårt land. Kyrkorna är fördelade inom fyra kyrkofamiljer.

Fortsätt läsa mer från oss