riksdag

Till
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Alvik den 5 januari 2021

Yttrande över promemorian Covid-19 förordning

Diarienummer S2020/09963

Sammanfattning

Sveriges kristna råd accepterar med hänsyn till den rådande situationen förslaget om förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Sveriges kristna råd understryker att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet som inte ska begränsas. Sveriges kristna råd menar att en stängning av kyrkorum av smittskyddsskäl innebär en direkt inskränkning i enskildas möjligheter att utöva sin religion. Det är därför av stor vikt att förordningens föreslagna begränsningar liksom eventuella skärpningar endast gäller så länge det är motiverat av hänsyn tagen till smittspridningen. Det är av nödvändigt att en kontinuerlig omprövning sker och att lättnader i förordningen genomförs så fort det utifrån smittskyddsskäl är möjligt.

Sveriges kristna råd stödjer förslaget att fortsatt hänsyn tas till att begravningar även fortsatt ska kunna ske och att den nu gällande särregleringen ifråga om antalet deltagare vid sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall (20 personer) finns även i den föreslagna förordningen (3 kap. 1§).

När det gäller verksamhet på en plats för fritids- eller kulturverksamhet menar Sveriges kristna råd det även i fortsättningen är viktigt att barnets bästa och barns behov av fritidsaktiviteter hörsammas särskilt.

Kommentarer

I kyrkornas arbete ser vi att den tilltagande sociala isoleringen tenderar att öka social utsatthet och psykisk ohälsa, i synnerhet i grupper som redan lever i en utsatt situation. Förslaget om åtta personer får konsekvenser för trossamfundens möjligheter att arbeta med människor i utsatta situationer. Det blir praktiskt svårt och ett etiskt dilemma när man i den diakonala tjänsten står med människor i ytterst utsatt situation, människor som ofta är beroende av denna kontakt för orka, kunna och vilja leva vidare. Exempel är köer som uppstår vid matutdelning och tillgången till ett öppet café för gemenskap.

I promemorian begränsas antalet deltagare i en allmän sammankomst och offentlig tillställning normalt till högst åtta (med möjligt undantag enligt 3 kap 2§ där 300 personer anges som möjligt utgångsvärde). Vilka som ska räknas som deltagare anges på sidan 22 i promemorian. Där hävdas också att om ytterligare föreskrifter ska tas fram med krav på begränsningar av antalet deltagare bör tydlighet ifråga om vilka som omfattas av dessa begränsningar eftersträvas. Sveriges kristna råd anser detta vara viktigt och angeläget eftersom frågor kring detta ofta uppstått i kyrkornas sammanhang.

Många församlingar har en formell uppbyggnad som föreningar med medlemmar. Det behöver klargöras i vilken mån som regleringarna gäller möten som inte är offentliga, dit bara medlemmar är välkomna. Det kan gälla beslutande församlingsmöten, styrelsemöten, möten i mindre grupper för studier och gemenskap mm. Det verkar också finnas en oklarhet vad gäller till exempel scoutgrupper. Utifrån berättelser från olika församlingar har vi kunnat notera att Polismyndigheten i olika distrikt på olika sätt tillämpat den nu aktuella regeln om max åtta personer (gäller den eller gäller den inte en definierad grupp av medlemmar?).

Dagens begränsning i deltagarantal i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär redan nu till exempel att gudstjänster endast i mycket begränsad omfattning kan genomföras fysiskt, vilket i sin tur för med sig att kollekter inte kommer att kunna samlas in i den utsträckning som annars är möjligt. Det är därför rimligt att även trossamfunden ges möjlighet till ekonomisk kompensation från det offentliga, på motsvarande sätt såsom en rad andra aktörer i samhället (punkt 7.1 i promemorian). Det är angeläget att generella stöd utformas på ett så att trossamfundens verksamhet omfattas.

Sveriges kristna råd vill också påminna om att deltagande i ett regelbundet gudstjänstliv för många människor är grundläggande. Digitalt filmade eller strömmande alternativ kan inte ersätta närvaron i den gemensamma gudstjänsten med dess karaktär av gemensam tillbedjan och möte med Gud och andra kristna. För medlemmar i vissa av våra medlemskyrkor är också den regelbundna delaktigheten i förvaltandet av och mottagandet av sakramenten en avgörande del i det kristna livet. Av det skälet är det önskvärt att de restriktioner som finns vad gäller att samlas blir så kortvariga som möjligt.

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Församlingarnas verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Kyrkorna inom Sveriges kristna råd vill även i fortsättningen ha beredskap att snabbt anpassa sin verksamhet efter nationella och regionala råd och rekommendationer och genomföra verksamheten på det sätt som förutsättningarna medger. Att värna liv handlar både om att bekämpa smitta och att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv.

För Sveriges kristna råd
Björn Cedersjö, tf generalsekreterare
telefon 08-453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss