Den 25 augusti varje år uppmärksammas fängelsesjälavården med en internationell böndag. Sveriges kristna råd uppmanar kyrkor och församlingar att delta i bönen som i år fokuserar på hopp, kärlek och frid för de intagna och för dem som arbetar med själavård.

Sveriges kristna råd samordnar all andlig vård i Sveriges häkten och anstalter på uppdrag av Kriminalvården. Drygt 180 präster, pastorer och diakoner från olika kyrkotraditioner, liksom imamer från olika muslimska samfund, arbetar där med att ge enskild själavård och att anordna gudstjänster för de intagna.

En dag om året uppmärksammas fängelsesjälavården globalt genom bön. I centrum står inte bara de intagna, som avskurna från omvärlden har svårare att leva ut sin tro, utan även kyrkornas medarbetare som utför ett ofta anonymt men viktigt arbete.

Bakom arrangemanget står den internationella organisationen för fängelsesjälavårdare International Prison Chaplain’s Association, IPCA, som också arbetar med erfarenhetsutbyte och fortbildning. I år har en arbetsgrupp från Oceanien tagit fram gudstjänstmaterialet som har översatts till flera språk, däribland svenska. 

Tema för böndagen:

Vi ber om hopp – i varje fängelse:

  • Må hoppet som kommer från Gud fylla varje fängelse och häkte,
  • Må Guds kärlek växa i varje fånges hjärta,
  • och må Guds frid genomsyra varje vrå av mörker och oro.

Inledning:

Gud, vi ber för alla fängslade i världen, för dem som arbetar i fängelser och häkten och för besökare och själavårdare. Idag kommer vi inför dig med de böneämnen som fängelsesjälavårdare världen över bär på. Barmhärtige Gud, hör vår bön.

Textläsning: Ps. 95:1-7
Psalm: Stor är din trofasthet (Sv Ps 713, Ps o S 636, Segertoner 554)

Förbön:

Gud, du är trofast.

Vi litar på Din trofasthet att utföra mirakel, att laga trasiga liv och att återupprätta hoppet i svåra livssituationer.  Vi ber för alla som arbetar i fängelser och häkten, att du ska använda dem som redskap för din fred, att din närvaro ska kännas genom deras handlingar och ord, och att liv ska beröras.

Må Ditt Ord tränga in i de fängslades hjärtan och påminna dem om att Din kärlek aldrig sviker och att Din förlåtelse inte känner några gränser. Låt dem känna omfamningen av Din trofasthet och ge dem modet att söka försoning och förvandling.

Bön för barn och familjer till fångar:

Älskade Gud, håll dina tröstande armar runt fångarnas barn och familjer och fyll deras hjärtan med styrka och hopp mitt i utmaningarna. Må de finna tröst i din ständiga närvaro och uppleva kraften i din kärlek att läka och förena.

Bön för lagstiftare:

Käre Gud, vi ber dig att inspirera lagstiftare runt om i världen att skapa rättvisa regler och medmänskliga förhållanden i fängelser i alla länder, och främja ett system som lyfter upp och förvandlar. Må deras beslut återspegla Din visdom och leda till ett samhälle där försoning och rättvisa råder inom fängelsemurarna.

Bön för fångars skydd från självskadebeteende:

Vi ber att Din ledning och styrka ska omsluta fångar som befinner sig i djupaste förtvivlan. Fyll deras sinnen med hopp, påminn dem om deras inneboende värde och din kärlek till dem.

Skydda deras hjärtan mot det mörker som försöker besegra dem. Lindra deras smärta och ersätt deras förtvivlan med den lugnande balsam av hopp som kommer från dig.

Må din nåd skydda dem från tankar på självskadebeteende och föra dem tillbaka till en plats av frid.

Välsigna dem som outtröttligt arbetar inom fängelsemurarna för att ge vård, stöd och förståelse. Ge dem visdomen att känna igen tecken på sårbarhet och medkänsla att hjälpa dem som behöver det.

Herre, hör vår bön.

Bön för fångar som tillhör ursprungsbefolkningar:

Gud, vi ber för fängslade som tillhör världens alla ursprungsbefolkningar. Vi ber för rättvisa. Vi ber om helande där historiska orättvisor orsakar umbäranden och skada. Ge dessa fångar modet att övervinna utmaningar, uthålligheten att hitta ett syfte och vetskapen om att deras arv är en källa till styrka som inte kan tas ifrån dem. Må deras vandring genom livet fyllas av hopp.

Bön för fred:

Vi ber är för alla fångar i länder där det pågår krig. Vi ber för fred. Vi ber om skydd för själavårdare som arbetar med fångar i dessa fängelser. Vi ber att fångarna ska få sina behov av mat och vatten, värme, kläder och hälsovård tillgodosedda.

Bön för Ukraina:

Vi ber för fängelsesjälavårdare och fångar i Ukraina. Kärlekens och barmhärtighetens Gud, vi ber om styrka och uthållighet för ukrainarna så att de kan ha tro, hopp och kärlek i de pågående krigsprövningarna.

Vi ber om en rättvis och varaktig fred i Europa och i hela världen.

Vi ber att angriparen i detta krig ska inse krigets meningslöshet och inleda fred.

Vi bär fram Ukrainas fängelsesjälavårdare inför dig och ber om deras beskydd, om din vishet i allt de gör och om att du ska tillgodose alla deras behov.

Herre, hör vår bön.

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket
din är makten och äran
i evighet.
Amen

En bön om hopp i varje häkte och anstalt | Logotype: International Prison Chaplan Association IPCA

Fortsätt läsa mer från oss