Nu när den nya regeringen är på plats skickar kyrkoledarna i Sveriges kristna råds presidium en hälsning, följt av en bön.

Sveriges kristna råd firar 30 år av samarbete mellan kyrkor nu i höst. Vi är kyrkorna tillsammans i ord och handling. Vi har övat oss i att hålla samman i alla de olikheter vi bär. Under dessa år finns det vissa områden som vi alltid har värnat och kommer fortsätta att värna.

Sveriges kristna råds presidium förde samtal med riksdagens partiledare inför valet. När en ny regering nu är på plats vill vi upprepa det vi tidigare framhållit.
De stora utmaningar som vårt land och värld står inför kräver helhetssyn och samarbete. Med en eskalerande klimatkris, kriget i Ukraina, växande fattigdom och globala ekonomiska påfrestningar behöver alla goda krafter samverka. Vi behöver inse hur beroende vi är av varandra och jorden. Inget land kan ensamt lösa klimatkrisen eller världens mat- och energiförsörjning. Och inget land kan blunda för de gemensamma problemen. Det behövs klarsynthet, hopp och handlingskraft.

I samtalen med partiledarna har vi understrukit vikten av att se både den enskilda människan och hela skapelsen. Vi har talat om vikten av att fortsätta stärka delaktighet och tillit. Människovärdet behöver skyddas, varje människas behov av sammanhang och mening, och vi behöver hitta vägar för att stärka motståndskraft, även den andliga. Vi har talat om den grundlagsskyddade religionsfriheten och vikten av ett generöst bistånd, liksom att välkomna främlingen.

Vi har också sagt och fortsätter säga, att oavsett politiska vindar och ekonomins svängningar kommer trossamfundens folk fortsätta att sitta vid sjukbäddar, besöka fängelser och lyssna på sörjande. Vi fortsätter skapa meningsfull gemenskap i glädje och sorg, inte minst för barn och unga. Vi sätter upp soppkök och natthärbärgen och stöttar i utsatthet. Vi ber och arbetar för rättvisa och fred i världen.

Vi har avslutat alla samtal med att berätta att vi ber för partiledarna. Så är det även nu. Vi kommer att be för vår nya regering.

Presidiet för Sveriges kristna råd:
Antje Jackelén, ärkebiskop Svenska kyrkan
Anders Arborelius, kardinal Stockholms katolska stift
Daniel Alm, föreståndare Pingst – Fria församlingar i samverkan
Benjamin Dioscoros Atas, ärkebiskop Syrisk-ortodoxa kyrkan
Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd


Bön

Liksom under valåret 2018 förenades troende i en bön för förtroendevalda och för Sverige. Vi vill uppmana till att be den nu igen:

Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din skapelse och förbarmar dig över allt levande. Vi tackar dig för Jesus Kristus, din Son, i vilken din avsikt för varje människa blivit synlig. Genom honom väcker du vår längtan efter dig och kallar oss till uppbrott, som pilgrimer på vägen genom livet.

Tillsammans med hela din kyrka sträcker vi oss mot dig i bön. Gud, sänd din Ande över vårt land. Vi ber om vishet och vägledning för alla som har ansvar i samhället – folkvalda, regering och riksdag och alla som bor här. Vi ber om ett frimodigt ledarskap som strävar efter det gemensamma bästa, bortom egna intressen. Vi ber om ett politiskt klimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Uppfyll oss med din heliga Ande, som du har sänt till vår förvandling, så att vi kan vittna om dig med och utan ord. Uppliva bönens låga i våra församlingar. Låt oss få känna din Andes ledning.

I Jesu namn.
Amen.


Läs mer om presidiets samtal med partiledarna:

Sveriges kristna råd möter partiledarna inför valet 2022

Fortsätt läsa mer från oss