riksdag

Till
Justitiedepartementet
103 33  Stockholm

Alvik den 9 maj 2018

Yttrande över SOU 2017:100  Beslag och husrannsakan – ett regelverk för dagens behov

Diarienummer Ju2017/09710Å

Sveriges kristna råd instämmer i stort i det yttrande som avgivits av Svenska kyrkan. Vissa av de uppgifter som redovisas gäller dock specifikt Svenska kyrkan.

Det mesta vad gäller synpunkterna på sådant som har med bikt och enskild själavård att göra relaterar även till situationen i andra kyrkor. Sveriges kristna råd instämmer därför i den avslutande meningen i Svenska kyrkans yttrande att riskerna för att något röjs som framkommit i bikt och enskild själavård behöver belysas ytterligare in den fortsatta beredningen.

För Sveriges kristna råd

Karin Wiborn, generalsekreterare

Handläggare: Björn Cedersjö,
tel 08 453 68 23   bjorn.cedersjo@skr.org

 

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss