Ungefär vart femte år granskar FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) den allmänna situationen för mänskliga rättigheter i Sverige i den så kallade Universal Periodic Review (UPR). Inför Sveriges granskning den 27 januari i år skrev Svenska kyrkan tillsammans med Sveriges kristna råd och Samiska rådet i Svenska kyrkan en parallellrapport om Sveriges efterlevnad av sina MR-åtaganden. Flera FN-stater tog upp förslagen i sina rekommendationer till Sverige.

Samernas rätt till mänskliga kvarlevor och om asylsökande konvertiter var två av frågorna som parallellrapporten tog upp.

Samernas rätt till repatriering av mänskliga kvarlevor
Regeringen godkände rekommendationer om bland annat repatriering av samiska kvarlevor. Svenska kyrkan har tillsammans med Sametinget drivit frågan att svenska staten ska återlämna de samiska mänskliga kvarlevor som fortfarande förvaras på statliga museer och institutioner.
– Det är inhumant och ovärdigt att dessa kvarlevor inte har kunnat återbegravas som samerna länge krävt. Därför är det glädjande att svenska regeringen nu godkänt rekommendationerna om att stärka arbetet för repatriering av samiska kvarlevor och intensifiera samarbetet med samerna i enlighet med FN:s urfolksdeklaration. Nu hoppas jag att statens samverkan med samerna stärks också i denna fråga, säger Antje Jackelén, Svenska kyrkans ärkebiskop.

– Vi hade gärna sett att regeringen varit villig att gå ännu längre och acceptera samtliga rekommendationer rörande repatriering. Enligt FN:s urfolksdeklarations artikel 12 behövs en tydlig nationell handlingsplan och finansiering för hur återlämnandet ska gå till från statens sida. Frågan kan därför inte hanteras från fall till fall när det gäller ett stort antal kvarlevor, utan behöver ske samordnat, anser Ingrid Inga, ordförande för samiska rådet i Svenska kyrkan.

Asylsökande konvertiter
Regeringen avslog rekommendationen den fått om att mer effektivt skydda asylsökandes rätt att lämna sin religion eller konvertera till en annan.
– Vi hade förväntat oss ett godkännande från regeringen, särskilt då Sverige anser att asylprocessen för konvertiter redan är i enlighet med internationell lag, säger Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

Vi anser att Migrationsverkets bedömningar av vem som anses vara genuint kristen är problematiska och riskerar att bli godtyckliga. Vid ett avslag av asylansökan utvisas konvertiterna till de länder de flytt från, där de riskerar förföljelse på grund av sin nya religion, säger Karin Wiborn.

Universal Periodic Review (UPR)
FN-granskningen ”Universal periodic review” är den allmänna granskningen av situationen för mänskliga rättigheter i varje medlemsstat. Den sker vart femte år och den granskade staten får rekommendationer från andra medlemsstater gällande mänskliga rättigheter. Dessa kan antingen accepteras – man förbinder sig då att arbeta aktivt med frågan – eller noteras – vilket innebär att landet inte håller med eller inte förbinder sig att arbeta med frågan. Regeringen/Sverige har nu svarat på de 300 rekommendationer som granskningen innehöll. Sverige granskades tidigare i år.

Läs mer om Universal periodic review på webbplatsen för Rådet för mänskliga rättigheter (engelska).

Läs mer

Kyrkor presenterade rapport i FN inför granskning av mänskliga rättigheter i Sverige Pressmeddelande december 2019

Rapport om Sveriges efterlevnad av mänskliga rättigheter Pressmeddelande juli 2019

Fortsätt läsa mer från oss