riksdag

Till

Socialdepartementet
103 33  Stockholm

Alvik 2021-05-06

Yttrande över remissen
Ändringar i begränsningsförordningen avseende allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Diarienummer S2021/01524

Sammanfattning

Sveriges kristna råd har tidigare yttrat sig över promemoriorna Covid-19-lag (S2020/09214) den 22 december 2020, Ändringar i begränsningsförordningen (S2021/01524) den 26 februari 2021 och Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (S2021/03267) den 19 april 2021.

 Sveriges kristna råd tillstyrker förslagen i promemorian.

Sveriges kristna råd framhåller att begränsningarna fortsatt får negativa konsekvenser för grundläggande fri- och rättigheter, samt barn och vuxnas hälsa i ett existentiellt, andligt perspektiv.

Sveriges kristna råd understryker att begränsning av grundlagsfästa rättigheter är en extraordinär åtgärd. Religionsfriheten och möjligheten att utöva religion, enskilt och tillsammans, är en grundlagsskyddad rättighet.

Sveriges kristna råd har också uppmärksammat en tilltagande frustration över hittills inkonsekventa regler för trossamfund som håller på att underminera följsamheten samt svårigheten hos våra medlemskyrkor att planera verksamhet när regler ändras med kort varsel.

Kommentarer

Allmänna sammankomster i kyrkorum och möjlighet att fira gudstjänst utomhus
Sveriges kristna råd välkomnar den ökade flexibilitet som föreslås. Sveriges kristna råd noterar förslagen till ökad anpassbarhet vad gäller inomhus- och utomhusmiljöer, samt allmänna sammankomster där deltagarna anvisas sittplatser. Förslagen innebär ökade möjligheter för gudstjänstfirande där smittskyddshänsyn kan tas på ett ansvarsfullt sätt.

Sveriges kristna råd vill påminna om att deltagande i ett regelbundet gudstjänstliv för många människor är ett mycket djupt grundläggande behov. Digitalt filmade eller strömmande alternativ kan inte ersätta närvaron i den gemensamma gudstjänsten med dess karaktär av gemensam tillbedjan och möte med Gud och andra kristna. För medlemmar i vissa av våra medlemskyrkor är också den regelbundna delaktigheten i förvaltandet av och mottagandet av sakramenten en avgörande del i det kristna livet.

Beskrivning av problemet
Sveriges kristna råd vill påminna om pandemins konsekvenser för människors hälsa på lång och kort sikt, vårdpersonals pressade situation och deras behov av återhämtning och vila. Samtidigt vill Sveriges kristna råd framhålla folkhälsa i ett vidare perspektiv. Hälsobegreppet innefattar också den existentiella hälsan. Till människors grundläggande behov hör också gemenskap och delaktighet med andra, samt rätten att få utöva sin religion. Trossamfunden ser därför sitt långsiktiga bidrag till folkhälsan som mycket angeläget, både i den nuvarande situationen och på längre sikt.  

Särskilt fokus på barn och ungas hälsa
Sveriges kristna råd vill understryka barn och ungas fysiska, existentiella och andliga behov. Att många barn och unga har drabbats psykiskt och existentiellt av pandemin behöver tas i beaktande. Sveriges kristna råd framhåller därför vikten av barnkonsekvensanalyser.

Ekonomiska konsekvenser
Sveriges kristna råd vill på nytt påminna om att begränsningar i deltagarantal i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar innebär ekonomiska konsekvenser även för trossamfunden. När gudstjänster endast i begränsad omfattning kan genomföras fysiskt innebär det bland annat att kollekter inte kunnat samlas in i den utsträckning som annars är möjligt.

Kyrkorna inom Sveriges kristna råd har under hela pandemin tagit och fortsätter att ta stort ansvar för att upprätthålla sin verksamhet på ett ansvarsfullt och smittsäkert sätt. Församlingarnas verksamhet har ställts om för att efterleva de direktiv som utfärdats av regeringen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna. Kyrkorna inom Sveriges kristna råd vill även i fortsättningen ha beredskap att anpassa sin verksamhet efter råd och rekommendationer och genomföra verksamheten på det sätt som förutsättningarna medger. Vi tillförsäkrar att de att nya regler som möjliggör att fler kan mötas i våra kyrkolokaler och utomhus, kommer att mötas upp enligt de föreskrifter som anges. Vi vill understryka vikten av att värna liv som handlar om att bekämpa smitta, men också om att befrämja folkhälsan i ett vidare perspektiv.

För Sveriges kristna råd
Sofia Camnerin, generalsekreterare
Telefon: 08 – 453 68 01

Läs hela remissyttrandet

Fortsätt läsa mer från oss