riksdag

2016-01-22

Till
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm
(e-post till ju.17@regeringskansliet.se)

Yttrande över promemorian

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylflyktingar m fl

Remiss Ju2015/09954/L7

Frågor om situationen för medmänniskor på flykt är viktiga för Sveriges kristna råd (SKR), inte minst i den situation vi upplevt under de senaste månaderna. Det är angeläget att de regler som finns skyddar ett rättssäkert och humant bemötande från samhällets sida.

Sveriges kristna råd anser att förslaget är otillräckligt utrett och inte tar tillräcklig hänsyn till flera faktorer som skulle skapa svårigheter i lagens praktiska tillämpning. Vi avstyrker därför förslaget i nuvarande skick och föreslår att ett förnyat förslag tas fram med ledning av den situationsbeskrivning och de synpunkter som framförs i yttrande från Migrationsverket (2016-01-19, dnr 1.4.1-2015-92185) ) och i yttranden från Rådgivningsbyrån (2016-01-19) och Flyktinggruppernas riksråd (FARR, 2016-0122).

Detta yttrande är framtaget inom Sveriges kristna råds arbetsgrupp för migration och integration.

Handläggare: Björn Cedersjö, tel 08 -453 68 23 bjorn.cedersjo@skr.org

Fortsätt läsa mer från oss