Policy för remissyttranden

Följande principer tillämpas när Sveriges kristna råd ska avge yttranden eller uttalanden (fastställd av Sveriges kristna råds styrelse 2000-03-06):

1 Utgångspunkten är att ett yttrande ska vara gemensamt för hela SKR. Om en kyrkofamilj, en kyrka eller en ledamot har avvikande synpunkter och inte är nöjd med ett majoritetsbeslut (som enligt SKRs stadgar alltid ska fattas med minst 2/3 majoritet) hanteras ärendet på något av följande sätt:
a) särmeningar redovisas i uttalandet/yttrandet
b) den som har avvikande synpunkter reserverar sig och reservationer noteras i uttalandet/yttrandet;
c) uttalandet/yttrandet omfattar det som kyrkorna har gemensamma synpunkter på och kompletterande synpunkter kan avges av den eller dem som har ytterligare synpunkter;
d) SKR avstår från att yttra sig.

2. Alternativt kan en enskild kyrkofamilj eller enskilda medlemskyrkor uttala sig – dock inte i SKRs namn.

Remisspolicy
Allt remissarbete bör ingå i en övergripande strategi för opinionsbildning och påverkan i för kyrkorna tillsammans angelägna frågor.

Beslut om att gå in i ett remissarbete fattas utifrån
a) prioriteringsnivå
b) resurser hos kyrkorna att inom givna tidsramar göra ett kvalitativt tillfredsställande beredningsarbete.

Prioriteringsnivåer

Nivå 1
Yttranden i frågor av särskild etisk eller teologisk vikt handläggs av kansliets personal, gärna med stöd av resurspersoner eller expertgrupper från kyrkor och ekumeniska fackorgan. Beslut fattas av styrelsen.

Nivå 2
Yttranden i frågor där SKR har en tradition att yttra sig och där en gemensam principiell grundhållning har uttryckts i tidigare ställningstaganden.  Exempel på sådana frågor är skolfrågor, invandrings- och integrationsfrågor, mänskliga rättigheter och fredsfrågor. Sådana yttranden bereds i huvudsak av resurspersoner eller –grupper utanför kansliet, till exempel ekumeniska nätverk, kyrkor som åtagit sig bevakning av ett område på ekumenisk delegation eller resurs personer inom ekumeniska fackorgan. Även detta remissarbete bör ingå i en mer övergripande strategi med löpande bevakning och opinionsbildning inom området men i andra former, t ex genom ekumenisk delegering eller ekumeniska nätverk. Beslut i dessa ärenden fattas av generalsekreteraren eller – i ärenden av större principiell vikt – av arbetsutskottet.

Nivå 3
Övriga remisser får i huvudsak avvisas som ej möjliga att besvara. I vissa fall kan de bearbetas på ad hoc-b asis under förutsättning att det inte innebär ett omfattande arbete för kansliet, till exempel om arbetsinsatsen kan reduceras till granskning av arbete som utförts av externa resurspersoner eller andra organisationer. Det kan handla om medverkan i gemensamma yttranden med andra organ eller organisationer eller om ärenden som motiverar en insats av engångskaraktär. Beslut i dessa ärenden fattas av generalsekreteraren eller – i ärenden av större principiell vikt – av arbetsutskottet. I varje yttrande som avges av SKR skall anges vem som har fattat beslutet.

Vilka konkreta frågor ska prioriteras?
Högsta prioritet ska ges åt frågor som från tid till tid är centrala inom SKRs två kärnområden: ekumenisk teologi och Ekumenisk diakoni / kyrka-samhälle.
Inom dessa kärnområden, särskilt inom det socialetiska-diakonala fältet, görs löpande prioriteringar utifrån verksamhetsplaner och handlingsplaner som fastställts av rådsförsamling och styrelse.

Resurser
Kansliets resurser ska koncentreras på de högst prioriterade remissärendena (prioriteringsnivå 1), ofta i samråd med en för ändamålet inkallad expertgrupp från kyrkorna.

I andra ärenden är möjligheten att avge yttranden beroende av andra resurser inom kyrkornas gemenskap, i första hand kyrkor som åtagit sig ansvaret för ett område på ekumenisk delegering eller ekumeniska nätverk men även ekumeniska fackorgan med särskild kompetens på det aktuella området. En resursbank av individer med sakfrågekompetens på för SKR centrala områden kan också byggas upp.

Vem avgör prioriteringsnivå?
Generalsekreteraren har ansvar för att avgöra hur varje enskilt remissärende ska bedömas och prioriteras – med anmälningsplikt till arbetsutskottet, där samtliga inkommande remisser protokollförs.

Ansvar för övergripande bevakning
Kärnområdesansvariga har ansvar för övergripande bevakning av sina respektive områden vilken också innefattar ett ansvar att bevaka behovet av remissbevakning och annan opinionsbildning i andra ärenden än de som remitteras till SKR.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page