Den 8 november antog SKR dessa två remissyttranden:

– Yttrande över betänkandet Ändrad könstillhörighet – förslag till en ny lag. Betänkande av Könstillhörighetsutredningen. (SOU 2007:16)

– Yttrande angående Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser (SOU 2006:87) och Ett effektivt och flexibelt system för arbetskraftsinvandring (Ds 2007:27).

Fortsätt läsa mer från oss